WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Wybory samorządowe w 2014 r. odbędą się 16 listopada. Są one organizowane raz na cztery lata. Wybory samorządowe dotyczą wyboru takich władz jak: radni (gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich), wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast.

Dotychczas wybory samorządowe odbywały się w okręgach wielomandatowych. Głosowanie w okręgach wielomandatowych oznacza, że kandydaci rywalizują o kilka lub kilkanaście mandatów możliwych do uzyskania w danym okręgu. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wprowadza diametralne zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych. Kodeks określa zasady wyborów m.in.: do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy i powiatu oraz sejmiku województwa). Radni gmin zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych. Okręgi jednomandatowe wynikają wprost z definicji demokracji jako systemu, w którym prawo stanowi wola większości obywateli. Są naturalną zasadą, zgodnie z którą „zwycięzca bierze wszystko”. System jednomandatowych okręgów wyborczych nie obejmie wyborów do rad miasta na prawach powiatu.

Okręg jednomandatowy rozumiany jest jako jednostka utworzona w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów. W danym okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat – otrzymuje go kandydat, który podczas wyborów otrzymał najwięcej głosów. Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów. Oznacza to, że mandat uzyskuje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich. System jednomandatowy akcentuje powiązanie konkretnej osoby z okręgiem. W sytuacji nie wywiązania się z wyborczych obietnic, radny zawiedzie wyborców, czego konsekwencją będzie brak głosów w kolejnych wyborach. System jest dużo prostszy, a tym samym jego zasady są bardziej zrozumiałe dla wyborców. Charakteryzuje się spersonalizowaniem i identyfikacją wyborców z konkretnymi kandydatami, dzięki czemu władzę zdobywa osoba, która cieszy się największym poparciem społecznym. To daje niejako gwarancję efektywnego realizowania celów lokalnej społeczności.

Wybory samorządowe charakteryzują się pewną specyfiką. Mają zasięg lokalny, ich wynik ma więc znaczny wpływ na jakość życia wspólnoty gminnej, np. na należyte odśnieżanie dróg publicznych. Stąd też w wyborach gminnych głos oddajemy na konkretną osobę, nie zaś na listę kandydatów/ugrupowanie. Głos oddawany jest na określony system wartości zbieżny z tymi, które są bliskie wyborcy. Poprzez głosowanie na wyborach każdy głos się liczy, czasami jeden głos decyduje o wyniku wyborów. W ten sposób pokazujemy innym, że bierzemy udział w rozwoju państwa, miasta i wsi. Dajemy poparcie tym, którzy według nas mają najlepszy program odpowiadający naszym wymaganiom i przekonaniom. Żyjemy w państwie demokratycznym, więc wybory traktujemy w kategoriach moralnego i obywatelskiego obowiązku. Jeżeli chcemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie, a więc brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w naszym kraju i wokół nas, nie wolno nam uchylać się od udziału w wyborach.

Do Pobrania

Okręgi Wyborcze
Mapka
Lista Zgłoszonych Kandydatów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o Kandydach na Radnych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o Kandydach na Wójta Gminy Głusk

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Uchwała nadanie numeru listom

Uchwała powołanie obwodowych komisji wyborczych

Zawiadomienie o szkoleniu

Skład obwodowych komisji wyborczych

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wojta Gminy Głusk

Protokół z wyboru Rady Gminy Głusk

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wojta Gminy Głusk-wersja doc

Protokół z wyboru Rady Gminy Głusk-wersja doc

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie o wynikach wyborów do rad