duza rodzina

Ogłoszenie o sposobie wydawania Karty Dużej Rodziny

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 roku uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Wójt Gminy Głusk informuje:
1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
o w wieku do ukończenia 18 roku życia,
o w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
o bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Karta Dużej Rodziny przysługuje, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
o osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:
o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk, Dominów ul. Rynek 1 (pokój 006)
Lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Głusk
5. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
6. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
www.rodzina.gov.pl

Do pobrania

wniosek KDR