Projekt „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk”

Gmina Głusk przystępuje do realizacji projektu pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Głusk”, którym objęte są zgłoszone uprzednio przez mieszkańców nieruchomości. Projekt przewiduje montaż 483 instalacji solarnych, 4 pieców na biomasę, 34 pomp ciepła aerotermalnych oraz 2 pomp ciepła geotermalnych.

Obecnie Gmina kieruje do mieszkańców wezwania do wpłaty udziału finansowego w kosztach realizacji ww. projektu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o terminowe dokonywanie wpłat. Brak wpłaty w wymaganym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w projekcie.

Z chwilą otrzymania wszystkich wpłat od mieszkańców Gmina przystąpi do przygotowania i ogłoszenia postępowania przetargowego, w ramach którego wyłoni wykonawcę, który dostarczy i zamontuje ww. instalacje. Gmina dokona także wyboru inspektora nadzoru, który będzie nadzorował ich montaż na Państwa nieruchomościach.

Planuje się, że faktyczny montaż instalacji rozpocznie się w III kwartale 2017 r.

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie należy kontaktować się z Pracownikami Urzędu Gminy Głusk, tel. 81/75 99 400 , e-mail: sekretariat@glusk.pl.

Jednocześnie informujemy, że projekt dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych został również pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jednak ze względu na niewystarczającą ilość środków jakie zostały przeznaczone na ten konkurs, został on umieszczony na liście rezerwowej. Ewentualna jego realizacja uzależniona jest od pojawienia się wolnych środków, na przykład z oszczędności poprzetargowych, które umożliwią zawarcie umowy o jego dofinansowanie, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

 

Dokumenty do pobrania

Harmonogram montażu instalacji solarnych

Obowiązki stron

Umowa

Uwaga prosimy  o wypełnianie  deklaracji i ankiet

deklaracja.doc

kolektory słoneczne.doc

Kotły na biomasę.doc

ogniwa fotowoltaiczne.doc

pompy ciepła.doc

pompy ciepła.pdf

ogniwa fotowoltaiczne.pdf

Kotły na biomasę.pdf

kolektory słoneczne.pdf

deklaracja.pdf