Ogłoszenie o Konkursie


Wójt Gminy Głusk

Ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji

Do pobrania

ogloszenie o konkursie