Informujemy , że w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głusk oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK ) w okresie 01.07.2016 r. – do 30.06.2017 r.” został wyłoniony Wykonawca
tj. firma:
Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios ( ART-KOM Milejów)
21-020 Milejów, ul. Bukowa 12
tel. 601277567, tel/fax 817572207
W/w Wykonawca będzie obierał odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
W załączeniu harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Głusk na okres lipiec 2016 r.- czerwiec 2017.

harmonogram lipiec 2017
Harmonogram lipiec 2016-czerwiec 2017

harmonogram 2015-2016
Z uwagi na zaoferowane przez Wykonawcę dodatkowe terminy funkcjonowania PSZOK-u
( Wilczopole Kolonia 100) harmonogram zawiera wszystkie terminy jego otwarcia.`

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny wg dat wyszczególnionych w podstawowym  harmonogramie:

- od 1 maja do 30 września:. w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 10 00 - 1800 ,
w soboty (wyszczególnione w harmonogramie) w godzinach  1000 -  1600.

- od 1 października do 30 kwietnia: w każdy pierwszy piątek miesiąca godz. od 9 00 do 1700,
w soboty (wyszczególnione w harmonogramie) 1000 -  1600.

Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.

 

Ponadto informujemy, że nr konta na które należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian. Bez zmian pozostają również stawki opłat i kod płatnika.
Reklamację dot. odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać w ciągu 48 godz. od terminu ustalonego w harmonogramie na nr telefonu 81 75-19-716.
Pod wskazanym numerem telefonu udzielane są wszelkie informacje dot. gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Głusk.
Podmioty wpisane do prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk
POBIERZ

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głusk

POBIERZ

Gmina Głusk zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” należy do Regionu Centralnego.
Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzona przez zakład zagospodarowania odpadów w Lublinie (ZZO KOM-EKO S.A. Lublin), wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30 lipca 2012 r.(uchwała Nr XXIV/396/2012 ), jako instalacji regionalnej, a przypadku jej awarii – do instalacji zastępczej.
Utworzone zostały następujące punkty selektywnego zbierania odpadów:

1/ Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ) zlokalizowany w miejscowości Wilczopole Kolonia 100 (dawna baza SKR):
Do PSZOK mogą dostarczać ( we własnym zakresie) wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Głusk następujący strumień odpadów:
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, stolarka budowlana,
- zużytych opon,
- przeterminowanych leków i chemikaliów, farby ,zużyte oleje, świetlówki,
- odpadów budowlano-remontowych ,pochodzących z drobnych remontów budynków wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości ( powstałych w gospodarstwie domowym)
- odpadów zielonych ( skoszona trawa , liście ),
Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) Wilczopole –Kolonia 100 jest czynny:

wg dat wyszczególnionych w harmonogramie podstawowym (Harmonogram PDF)

- od 1 maja do 30 września:. w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 10 00 - 1800 ,
w soboty (wyszczególnione w harmonogramie) w godzinach  1000 -  1600.

- od 1 października do 30 kwietnia: w każdy pierwszy piątek miesiąca godz. od 9 00 do 1700,
w soboty (wyszczególnione w harmonogramie) 1000 -  1600.

Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.

W/w punkty są jednocześnie  punktami zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie gminy Głusk

2/ w formie „wystawki” na zasadzie odbierania wystawionych przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami z miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych n/w odpadów:
- odpady wielkogabarytowe ( meble i inne odpady wielkogabarytowe, stolarka budowlana ),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych – chemikalia , zużyte opony, farby ,
zużyte oleje, świetlówki,
z częstotliwością odbioru i wywozu odpadów z „wystawki” przez podmiot odbierający w imieniu Gminy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jeden raz w roku.

harmonogram z wystawki 2017

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Pobierz