Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Głusk

Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główna zmiana znowelizowanej ustawy polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 roku wszyscy mieszkańcy Gminy Głusk zostaną objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych i nie będą musieli już samodzielnie podpisywać umów na odbiór śmieci. Obowiązek ten przejdzie na Gminę, która będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszelkie działania związane z odbiorem oraz transportem odpadów w imieniu Gminy wykonywał będzie przedsiębiorca, wybrany w drodze postępowania przetargowego.
Aby zrealizować  obowiązki, jakie nowa ustawa nakłada na samorządy, Rada Gminy Głusk w dniu 21 marca 2013 r. podjęła następujące uchwały, regulujące gospodarkę odpadami na terenie Gminy Głusk:

  1. Uchwała nr XXXI/207/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
  2. Uchwała nr XXXI/208/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  3. Uchwała nr XXXI/209/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. Uchwała nr XXXI/206/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę;

5. Uchwała nr XXXI/205/13 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Głusk”

Wszystkie w/w uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=70

 

Od 01 lipca 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domowego. Jej wysokość zależna będzie od sposobu zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:
• 25 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i  odbierane w sposób selektywny;
• 40 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,  jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (wszystkie jako zmieszane odpady komunalne).

Od 1 stycznia 2014 r. w/w opłatę należy uiszczać bez wezwania na odrębny rachunek bankowy Urzędu Gminy Głusk przelewem lub wpłatą na konto nr:

56 8689 0007 0000 3580 2000 0260

 

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za odbiór (tj. zmiany liczby gospodarstw  domowych  na nieruchomości) właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy Głusk  nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Do opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci będą miały zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 85, poz. 727, i Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199).

Dla ułatwienia dokonywania stosownych wpłat przygotowaliśmy książeczkę opłat za wywóz odpadów komunalnych z częściowo wypełnionymi blankietami, które będzie należało uzupełnić o dane osobowe wpłacającego, kwotę wpłaty i miesiąc, za który będzie wnoszona opłata .

Urząd Gminy Głusk informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Głusk nr XXXV/239/13 z dnia 25.07.2013r., zmieniła się wysokość opłaty za wywóz nieczystości stałych. Zmienione stawki opłat obowiązują od 01.09.2013.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą w przypadku zbiórki:
1. Selektywnej;
- w wysokości 12 zł miesięcznie od gospodarstwa jednoosobowego,
- w wysokości 20 zł miesięcznie od gospodarstwa dwuosobowego,
2. Nieselektywnej;
- w wysokości 20 zł miesięcznie od gospodarstwa jednoosobowego,
- w wysokości 30 zł miesięcznie od gospodarstwa dwuosobowego.
Wysokość opłaty w gospodarstwach trzyosobowych i więcej nie ulegnie zmianie i wynosi 25 zł w sposób selektywny i 40 zł w sposób nieselektywny. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Głusk korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.