Usuwanie wyrobów zawierających azbest


   Usuwanie  wyrobów zawierających azbest

Gmina Głusk   realizuje  zadanie  pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  dotowane na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.  Realizacja tego zadania planowana jest w okresie czerwiec- wrzesień  2018 r.

W związku z powyższym  właściciele nieruchomości, którzy planują  w w/w okresie  usunięcie azbestu  z obiektów  położonych na terenie  gminy Głusk, należących do osób fizycznych i są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, powinni do Urzędu Gminy Głusk złożyć wniosek  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych  z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski   przyjmowane  w okresie  29 marca 2018 r.   do  25 kwietnia 2018 r.   na zasadach  określonych  Regulaminem przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem  wyrobów zawierającym azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na  terenie  Gminy Głusk   na 2018 r.

Do pobrania:

REGULAMIN 2018

zał nr 1 do Regulaminu wniosek Głusk 

zał nr 1a do Regulaminu Oświadczenie wykonawcy

zał nr 1b do Regulaminu Oświadczenie właściciela nieruchomości

Szczegółowe informacje  można uzyskać   pod nr telefonu 81 7519716,  wnioski są dostępne w  siedzibie Urzędu Gminy Dominów ul. Rynek 1 pok. 101 ( w godzinach pracy Urzędu).