USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Głusk

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
15.07
2022

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się L sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie   nieruchomości o numerze ewidencyjnym  200/1 o pow. 0,2240 ha  położonej  w Dominowie przeznaczonej pod drogę gminną.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o numerach ewidencyjnych  234/10 o pow. 0,1090  ha, 235/36 o pow. 0,2129 ha, 235/38 o pow. 0,1225 ha, 235/40 o pow. 0,0155 ha, 236/16 o pow. 0,1073 ha, 236/18 o pow. 0,0196 ha, 237/8 o pow. 0,1290 ha  położonych w Kalinówce z przeznaczeniem na  cel publiczny (rozbudowa szkoły).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału  wynoszącego 1/200 w    nieruchomości o numerze ewidencyjnym 446/2  o pow. 0,1900 ha  położonej  w Kalinówce  przeznaczonej pod drogę  dojazdową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk dla działek o numerach ewidencyjnych: 100/4, 101/1, 103 (obręb 10).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilczopole – Kolonia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Wólce Abramowickiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/434/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głusk na rok szkolny 2022/2023. 
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Głusk
Sylwia Jurek
Powrót