USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Wybory 2020 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W...

Wybory 2020

wybory
17.04
2020

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Lublinie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:


Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny

Szkoła Podstawowa, Prawiedniki 165, 20-515 Lublin 51

 

2

Kalinówka, Kazimierzówka, Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne

Szkoła Podstawowa, Kalinówka 78, 21-040 Świdnik

 

3

Dominów, Wólka Abramowicka

Urząd Gminy Głusk, Dominów Rynek 1, 20-388 Lublin 6

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Ćmiłów, Żabia Wola

Szkoła Podstawowa, Mętów 124A, 20-388 Lublin 6

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Głuszczyzna, Mętów

Szkoła Podstawowa, Mętów 124, 20-388 Lublin 6

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole-Kolonia

Szkoła Podstawowa, Wilczopole-Kolonia 97, 20-388 Lublin 6

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. całkowitej niezdolności do pracy,
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);
 
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie I najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.
 
 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 6. a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Głusk najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.
 
 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
 
Komisarz Wyborczy
w Lublinie I
 
/-/ Marcin Piotr Chałupka
 
Powrót