USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram...
Odpady komunalne

Gmina Głusk zorganizowała odbieranie odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (gdzie powstają odpady komunalne) oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk.

W gminie Głusk gospodarkę odpadami komunalnymi regulują następujące uchwały podjęte przez Radę Gminy Głusk (wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

 1. Uchwała Nr XI/90/19 z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 9 sierpnia  2019 r. poz. 4709);
 2. Uchwała nr IV/33/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 15 stycznia 2019 r., poz. 364);
 3. Uchwała nr XIX/166/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r., poz. 1394) , zmieniona uchwałą Nr XXXIII/302/17 z dnia 7 marca 2017 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 22 marca 2017 r., poz. 1168);
 4. Uchwała nr XIX/167/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r., poz. 1393); zmieniona uchwałą Nr VI/43/19 z dnia 26 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 14 marca 2019 r. poz. 1716);
 5. Uchwała nr XXXVII/342/17 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Głusk”. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 9 czerwca 2017 r., poz. 2600);
 6. Uchwała nr XXXVII/341/17 z dnia 6 czerwca 2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz.Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 9 czerwca 2017 r., poz. 2599);
 7. Uchwała nr XXXV/329/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk a także uchwalenia dodatkowej opłaty ponoszonej z tytułu w/w usługi. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., poz. 1655);

 

Wszystkie w/w uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=70

Gmina Głusk dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjmując metodę od gospodarstwa domowego:

 

 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  1. wynosi 20 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. wynosi 41 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
  3. wynosi 61 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.
 2. Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
  1. wynosi 40 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. wynosi 82 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
  3. wynosi 122 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania – z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Głusk ustalony dla dokonywania tej płatności.

Gospodarka odpadami komunalnymi

‹ Poprzednia strona 1 2 3 Następna strona ›