USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram... Informacja na temat nowego systemu...

Gospodarka odpadami komunalnymi

Grafika

Informacja na temat nowego systemu odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. nastąpi zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podstawa prawna: uchwała nr XXIII/199/20 Rady Gminy Głusk z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ( Dz.Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. poz. 4098)

Ustalona dotychczas metoda  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego i ustalone stawki opłaty w zależności od ilości osób w danym gospodarstwie  domowym,  zostaje zmieniona na metodę  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców  zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi  25 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, pod warunkiem, że odpady są  zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów  w/w  stawka opłaty zostanie podwyższona na kwotę 50 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Należna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być pomniejszona w części o kwotę  zwolnienia tj. 7 zł  miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (7 zł x liczba mieszkańców). Zwolnienie dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, których mieszkańcy zadeklarowali kompostowanie odpadów bio i zielonych w kompostowniku przydomowym. Mieszkańcy ci, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakreślając odpowiedni kwadrat w części F, powinni złożyć informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów. Złożenie takiej informacji i skorzystanie ze zwolnienia w wysokości 7 zł oznacza, że wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

W związku z ustaleniem nowej metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nowej stawki tej opłaty, jak również możliwości zwolnienia w części z należnej opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, właściciel  nieruchomości na podstawie art. 6m  ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r,  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz. U z 2019 r, poz  2010 z późn. zm.) zobowiązany  jest do  złożenia  nowej  deklaracji.

Wszyscy właściciele nieruchomości  na adres wskazany w dotychczas złożonej deklaracji otrzymają za pośrednictwem poczty zawiadomienie o zmianie  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz  z załączonym drukiem nowej  deklaracji do wypełnienia.  Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania  zawiadomienia, nie później jednak niż do dnia 10 października  2020r.
W przypadku niezłożenia nowej  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi  zgodnie z art. 6o cytowanej wyżej ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Głusk w drodze decyzji, określi wysokość  należnej opłaty, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej metody (np.  dane z ewidencji ludności,  zużycie wody, dane z GOPS). W takim przypadku składający deklarację, nie będzie mógł skorzystać z ulgi za kompostowanie za okres od wprowadzenia nowej metody do wydania decyzji.
 
 
Kod płatnika, który składa się z 4 ostatnich cyfr konta przypisanego do właściciela nieruchomości, na które należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg nowych stawek pozostaje bez zmian.
W przypadku wątpliwości i zapytań przy wypełnianiu deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy pod nr tel. 81 7519716.
 

Deklaracje można złożyć osobiście do Urzędu Gminy Głusk Dominów UL Rynek 1 przesłać poczta lub za pośrednictwem platformy E-PUAP na adres  UGGlusk/Skrytka

 
 
Poniżej  wzór  deklaracji z  objaśnieniami i informacjami  w kolorze czerwonym jako instrukcja  jej wypełnienia.
 
                                                                                                                                               
 
 
Powrót