USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram... Deklaracja o wysokości opłaty za...

Gospodarka odpadami komunalnymi

kontenery na śmieci: zielony, niebieski, czarny i żółty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, że do dnia 10 października 2020 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niezłożenia nowej  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi  zgodnie z art. 6o cytowanej wyżej ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, Wójt Gminy Głusk w drodze decyzji, określi wysokość  należnej opłaty, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej metody (np.  dane z ewidencji ludności,  zużycie wody, dane 
z GOPS). W takim przypadku składający deklarację, nie będzie mógł skorzystać z ulgi za kompostowanie za okres od wprowadzenia nowej metody do wydania decyzji.
Powrót