USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram... Odbiór odpadów
Odbiór odpadów
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głusk oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK )” w okresie od 01.01.2020 r. – do 31.08.2020 r. został wybrany Wykonawca tj. firma:
 
Usługi Transportowe Gorzel Gabriel
z siedzibą: Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik
tel. 602768346
 
W/w Wykonawca będzie obierał odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.
 
W załączeniu harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Głusk na okres od 1.01. 2020 r. do 31.08.2020 r.
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Głusk Dominów ul. Rynek 1 pokój nr 101 w godzinach pracy urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 81 7519716 oraz w formie pisemnej (za pośrednictwem pisma tradycyjnego lub drogą mailową na adres: sekretariat@glusk.pl).
 
Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.
Zgłaszający winien podać wszelkie informacje, które posiada, umożliwiające identyfikację i weryfikację miejsca i terminu zdarzenia.
 
Na terenie gminy Głusk nie istnieją żadne instalacje do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gmina nie posiada także sprzętu wykorzystywanego do gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym na terenie gminy Głusk nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Głusk zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” należy do Regionu Centralno-Zachodnieg.
 
Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych są istniejące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazane w planie wojewódzkim a przypadku awarii braku możliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn – instalacje zastępcze.
 
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1579) zmienia zapisy ww. Planie, m.in. znosi obowiązek regionalizacji w zakresie konieczności przekazywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, umożliwiając przekazywanie ww. odpadów do instalacji położonych na obszarze całego kraju oraz zniesienia „instalacji ponadregionalnych”.
 
W 2018 r. zmieszane odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych przekazywane były do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) prowadzonych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach oraz do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych KO-EKO S.A. w Lublinie wskazanych w WPGO 2022 do obsługi Regionu Centralno-Zachodniego. Odpady zielone zarówno zebrane w PSZOK-u jak i odebrane bezpośrednio z terenu nieruchomości przekazywane były do RIPOK prowadzonego przez ZZOK w Bełżycach.
 
Utworzone zostały następujące punkty selektywnego zbierania odpadów:
 
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ) zlokalizowany w miejscowości Wilczopole Kolonia 100 (dawna baza SKR):
Do PSZOK-u mogą dostarczać ( we własnym zakresie) wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Głusk, następujący strumień odpadów:
 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym stolarka budowlana;
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki;
 3. Przeterminowane chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone ze strumieni odpadów komunalnych obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;
 4. Zużyte opony;
 5. Zużyte baterie i akumulatory;
 6. Przeterminowane leki;
 7. Odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady;
 8. Odpady zielone - skoszona trawa, liście oraz gałęzie drzew i krzewów, usunięte rośliny ogrodowe większych rozmiarów m.in. krzewy ozdobne;
 9. Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe w gospodarstwie domowym) w tym odpady ceramiki sanitarnej;
 10. Popiół z gospodarstw domowych.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) Wilczopole –Kolonia 100 jest czynny: wg dat wyszczególnionych w harmonogramie podstawowym jak również w odrębnym harmonogramie:
Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.
 
W formie „wystawki”: Bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych, zostaną odebrane następujące odpady komunalne:
 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości;
 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki;
 3. przeterminowane chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych obejmujące przepracowane m.in. oleje, farby, lakiery;
 4. zużyte opony.
 
Odpady wymienione odbierane będą jeden raz w roku w miesiącu maju. (w maju 2020 r. odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany i podany do wiadomości w odrębnym terminie.)
 
W/w punkty są jednocześnie  punktami zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie gminy Głusk.
 
Podmioty wpisane do prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głusk.