USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram... Odbiór odpadów
Odbiór odpadów
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głusk oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK )” w okresie od 01.01.2020 r. – do 31.08.2020 r. został wybrany Wykonawca tj. firma:
 
Usługi Transportowe Gorzel Gabriel
z siedzibą: Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik
tel. 602768346
 
 
W załączeniu harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Głusk na wrzesień 2020.
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Głusk Dominów ul. Rynek 1 pokój nr 101 w godzinach pracy urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 81 7519716 oraz w formie pisemnej (za pośrednictwem pisma tradycyjnego lub drogą mailową na adres: sekretariat@glusk.pl).
 
Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.
Zgłaszający winien podać wszelkie informacje, które posiada, umożliwiające identyfikację i weryfikację miejsca i terminu zdarzenia.
 
Na terenie gminy Głusk nie istnieją żadne instalacje do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gmina nie posiada także sprzętu wykorzystywanego do gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym na terenie gminy Głusk nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Głusk zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” należy do Regionu Centralno-Zachodnieg.
 
Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych są istniejące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazane w planie wojewódzkim a przypadku awarii braku możliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn – instalacje zastępcze.
 
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1579) zmienia zapisy ww. Planie, m.in. znosi obowiązek regionalizacji w zakresie konieczności przekazywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, umożliwiając przekazywanie ww. odpadów do instalacji położonych na obszarze całego kraju oraz zniesienia „instalacji ponadregionalnych”.
 
W 2018 r. zmieszane odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych przekazywane były do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) prowadzonych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach oraz do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych KO-EKO S.A. w Lublinie wskazanych w WPGO 2022 do obsługi Regionu Centralno-Zachodniego. Odpady zielone zarówno zebrane w PSZOK-u jak i odebrane bezpośrednio z terenu nieruchomości przekazywane były do RIPOK prowadzonego przez ZZOK w Bełżycach.
 
Utworzone zostały następujące punkty selektywnego zbierania odpadów:
 
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ) zlokalizowany w miejscowości Wilczopole Kolonia 100 (dawna baza SKR):
Do PSZOK-u mogą dostarczać ( we własnym zakresie) wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Głusk, następujący strumień odpadów:
 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym stolarka budowlana;
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki;
 3. Przeterminowane chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone ze strumieni odpadów komunalnych obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;
 4. Zużyte opony;
 5. Zużyte baterie i akumulatory;
 6. Przeterminowane leki;
 7. Odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady;
 8. Odpady zielone - skoszona trawa, liście oraz gałęzie drzew i krzewów, usunięte rośliny ogrodowe większych rozmiarów m.in. krzewy ozdobne;
 9. Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe w gospodarstwie domowym) w tym odpady ceramiki sanitarnej;
 10. Popiół z gospodarstw domowych.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) Wilczopole –Kolonia 100 jest czynny: wg dat wyszczególnionych w harmonogramie podstawowym jak również w odrębnym harmonogramie:
Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.
 
W formie „wystawki”: Bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych, zostaną odebrane następujące odpady komunalne:
 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości;
 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki;
 3. przeterminowane chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych obejmujące przepracowane m.in. oleje, farby, lakiery;
 4. zużyte opony.
 
Odpady wymienione odbierane będą jeden raz w roku w miesiącu maju. (w maju 2020 r. odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany i podany do wiadomości w odrębnym terminie.)
 
W/w punkty są jednocześnie  punktami zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie gminy Głusk.
 
Podmioty wpisane do prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głusk.