USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram... Odbiór odpadów
Odbiór odpadów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego na wykonanie zadania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głusk oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Wilczopolu-Kolonii 100 w okresie 01.01.2021 r. – do 30.06.2022 r.” został wybrany Wykonawca tj. firma:

Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios

z siedzibą: ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów


W/w Wykonawca będzie obierał odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia
w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.

tel. 881 570 470


W załączeniu harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Głusk na okres od 01.01. 2021 r. do 30.06.2022 r.

Ikona pdfHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA GŁUSK , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [254.65 KB]

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Głusk Dominów ul. Rynek 1 pokój nr 101 w godzinach pracy urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 81 7519716 oraz w formie pisemnej (za pośrednictwem pisma tradycyjnego lub drogą mailową na adres: sekretariat@glusk.pl).

Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.

Zgłaszający winien podać wszelkie informacje, które posiada, umożliwiające identyfikację i weryfikację miejsca i terminu zdarzenia. 

Na terenie gminy Głusk nie istnieją żadne instalacje do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gmina nie posiada także sprzętu wykorzystywanego do gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym na terenie gminy Głusk nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Głusk zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” należała do Regionu Centralno-Zachodniego

Zgodnie z art. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) od dnia 9 września 2019 r. uchylony został art. 9l ( dot. zasad działania RIPOK, zmiana statusu RIPOK – nie mają już charakteru regionalnych są instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych). Zniesiona została regionalizacja w odpadach komunalnych – zlikwidowano podział na regiony gospodarki komunalnej i powiązany z tym zakaz przetwarzania wybranych odpadów poza granicami regionów. RIPOK-i zostały zastąpione przez instalacje komunalne, a zastępcze i ponadregionalne RIPOK-i zostały usunięte, z uwagi na brak regionów. Uchwały w sprawie wykonania WPGO, zastąpiono tzw. listami instalacji komunalnych prowadzonymi przez marszałków województw.


Do czasu nowelizacji ustawy miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk były RIPOK ZZOK w Bełżycach i RIPOK ZZO KOM-EKO w Lublinie. Po zniesieniu regionalizacji miejscem zagospodarowania w/w odpadów są instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które zostały wskazane w prowadzonej przez marszałka województwa liście instalacji komunalnych. 

W 2019 r. zmieszane odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych przekazywane były do:

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach – ul. Przemysłowa 35 A, 24-200 Bełżyce

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO w Lublinie – ul. Metalurgiczna 17A, 20-234 Lublin

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC we Włodawie – dz. Nr 47/2,
  22-200 Włodawa

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej – Wólka Rokicka 100,
  21-100 Lubartów

Odpady zielone zarówno zebrane w PSZOK-u jak i odebrane bezpośrednio z terenu nieruchomości przekazywane były do

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach – ul. Przemysłowa 35 A, 24-200 Bełżyce

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC we Włodawie – dz. Nr 47/2,
  22-200 Włodawa

 • PGKiM Sp. Zo.o. Zakład Utylizacji Odpadów 21-010 Łęczna, Stara Wieś 726/3.

 

Utworzone zostały następujące punkty selektywnego zbierania odpadów:

1/ Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ) zlokalizowany w miejscowości Wilczopole Kolonia 100 (dawna baza SKR):
Do PSZOK-u mogą dostarczać ( we własnym zakresie) wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Głusk, następujący strumień odpadów:

 1. Odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

 2. Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

 3. Metale;

 4. Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 7. Przeterminowane chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;

 8. Zużyte opony (bez felg) z każdego gospodarstwa domowego do 4 szt. w ciągu roku;

 9. Zużyte baterie i akumulatory;

 10. Przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

 11. Odpady niebezpieczne w tym świetlówki;

 12. Odpady ulegające biodegradacji: bioodpady stanowiące odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych oraz ulegające biodegradacji odpady z pielęgnacji ogrodów, terenów zielonych w tym skoszona trawa , liście i resztki krzewów, drzew i roślin. Odpady te powinny być czyste gatunkowo i nie mogą zawierać resztek ziemi. Krzewy i gałęzie powinny być rozdrobnione a ich części nie mogą być dłuższe niż 10 cm;

 13. Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe w gospodarstwie domowym). Odpady te nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły. Ogranicza się ilość odpadów budowlanych w postaci gruzu do 300 kg oraz zmieszanych rozbiórkowych odpadów budowlanych, w tym: ceramiki budowlanej, materiałów izolacyjnych, otworów, szkła okiennego do 1 m³ lub 200 kg z jednego gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym;

 14. Popiół z gospodarstw domowych.


Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) Wilczopole –Kolonia 100 jest czynny:

 • wg dat wyszczególnionych w harmonogramie podstawowym jak również w odrębnym harmonogramie:

Ikona pdfHARMONOGRAM - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK,, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [167.39 KB]

Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.

2/ w formie „wystawki”: Bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych, zostaną odebrane następujące odpady komunalne:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości;

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;


Odpady wymienione odbierane będą jeden raz w roku w miesiącu maju, (w maju 2021 r. odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany i podany do wiadomości w odrębnym terminie. )

W/w punkty są jednocześnie  punktami zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie gminy Głusk-

Podmioty wpisane do prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk

Ikona pdfPodmioty wpisane do prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [723.71 KB]

Ikona xlsxRejestr działalności regulowanej, plik: Rozszerzenie: xlsx, Rozmiar: [88.23 KB]

Ikona docxPODMIOTY (AKTYWNE) WPISANE DO PROWADZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY GŁUSK REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY GŁUSK:, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.03 KB]

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głusk

Ikona docxWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.23 KB]

 

 

Ikona docxPoziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 2020 r.  , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [29.58 KB]

Ikona docxInformacja o masie odebranych w 2020 r. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.27 KB]

Ikona docxOdbiór odpadów - folii, sznurka oraz opon., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.52 KB]