Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram... Odbiór odpadów
Odbiór odpadów   Odsłuchaj

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głusk oraz z Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK ) w okresie 01.08.2018 r. – do 31.07.2019 r.” został wyłoniony Wykonawca   tj. firma:

Zakład  Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce
tel.  885260507


W/w Wykonawca będzie obierał odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.

W załączeniu harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Głusk na okres sierpień 2018  r. –  lipiec 2019  r.

Harmonogram sierpień 2018 - lipiec 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [902.04 KB]

Harmonogram odbioru odpadów zielonych dla nieruchomości, których właściciele złożyli deklaracje dodatkowego odbioru ponad odbiór podstawowy (1 sierpnia – 31 października 2018 r. oraz 1 kwietnia -31 lipca 2019 r. ), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [453.31 KB]

HARMONOGRAM ODBIORU KOMPLETNEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [185.36 KB]

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY) Z TERENU GMINY GŁUSK 01.08.2019 r. - 31.12.2019 r., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [53.00 KB]


Z uwagi na zaoferowane przez Wykonawcę dodatkowe terminy funkcjonowania PSZOK-u (Wilczopole Kolonia 100) harmonogram zawiera wszystkie terminy jego otwarcia.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny wg dat wyszczególnionych w podstawowym  harmonogramie:

w okresach: od 1 sierpnia do 30 września 2018 r. oraz od 1 maja do 31 lipca 2019 r.   

punkt jest czynny 5 razy w miesiącu tj. w pierwszy piątek każdego miesiąca w godz. od 10:00 do godz. 18:00   

oraz w 4 soboty wg dat wyszczególnionych w harmonogramie w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

Od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.  punkt jest  czynny 4 razy w miesiącu tj. w pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 9:00 do 17:00  oraz w 3 soboty wg dat wyszczególnionych w harmonogramie w godzinach od 10:00 do 16:00.

Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.

Uwaga! Pierwszy termin otwarcia PSZOK-u  w m-cu sierpniu 2018 r. przypada na 3 sierpnia.

Ponadto informujemy, że nr kont (indywidualnych) na które należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. Bez zmian pozostają również stawki opłat i kod płatnika.

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług  przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciele nieruchomości  mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Głusk  Dominów ul. Rynek 1 pokój nr 101 w godzinach pracy urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 81 7519716  oraz w formie pisemnej (za pośrednictwem pisma tradycyjnego  lub drogą  mailową  na adres: sekretariat@glusk.pl).

Zgłoszenie  powinno być dokonane niezwłocznie  jednak nie później niż w ciągu  2 dni roboczych od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.

Zgłaszający  winien podać  wszelkie informacje, które posiada, umożliwiające identyfikację  i weryfikację  miejsca  i terminu zdarzenia.

Podmioty wpisane do prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [99.06 KB]

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [200.52 KB]

Na terenie gminy Głusk nie istnieją żadne instalacje do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gmina nie posiada także  sprzętu wykorzystywanego do gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym na terenie gminy Głusk nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Głusk zgodnie z  „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”  należy do Regionu Centralno-Zachodniego (uchwała Nr XXIV/349/2016 Sejmiku   Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r.  sprawie uchwalenia    oraz uchwała Nr XIV/350/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie   wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” ).

Miejscem zagospodarowania  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głusk zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych  są  istniejące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazane w planie  wojewódzkim  a przypadku  awarii braku możliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn –  instalacje zastępcze. Zgodnie z art. 9l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot prowadzący  RIPOK  jest zobowiązany  do zagwarantowania  bezpieczeństwa  dla prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi w ramach regionu.

W 2017 r.  zmieszane odpady komunalne odebrane  z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych przekazywane były  do Regionalnych  Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)  prowadzonych  przez  Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych KOM-EKO S.A w Lublinie oraz do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach wskazanych  w WPGO 2022  do  obsługi   Regionu  Centralno-Zachodniego. Odpady  zielone  zebrane w PSZOK-u do dnia 31 lipca 2017 r. przekazywane były do RIPOK  prowadzonego przez ZZOK KOM-EKO S.A w Lublinie, natomiast od dnia 1 sierpnia 2017 r.  odpady zielone zarówno  zebrane w PSZOK-u jak i odebrane bezpośrednio  z terenu nieruchomości  przekazywane były do RIPOK prowadzonego przez ZZOK w Bełżycach.

 

Utworzone zostały następujące punkty selektywnego zbierania odpadów:

 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ) zlokalizowany w miejscowości Wilczopole Kolonia 100 (dawna baza SKR):
  Do PSZOK-u  mogą dostarczać ( we własnym zakresie) wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Głusk,  następujący strumień odpadów:
  1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym stolarka budowlana ;
  2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki;
  3. Przeterminowane  chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone ze strumieni odpadów komunalnych obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery,  środki    ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;
  4. Zużyte opony;
  5. Zużyte baterie i akumulatory;
  6. Przeterminowane leki;
  7. Odpady  ulegające biodegradacji w tym  bioodpady;
  8. Odpady  zielone -  skoszona trawa, liście  oraz gałęzie drzew i krzewów, usunięte rośliny ogrodowe  większych  rozmiarów   m.in. krzewy ozdobne;
  9. Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe w gospodarstwie domowym) w tym  odpady ceramiki sanitarnej;
  10. Popiół z gospodarstw domowych;

   Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) Wilczopole –Kolonia 100 jest czynny:
   wg dat wyszczególnionych w harmonogramie podstawowym jak również  odrębnym harmonogramie funkcjonowania  PSZOK  

   Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.

   Harmonogram funkcjonowania PSZOK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [624.49 KB] 2. w formie „wystawki”:  Bezpośrednio  z  terenu nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy,  z  miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych, zostaną odebrane  następujące odpady komunalne:
  1. meble i inne  odpady wielkogabarytowe które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być  umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości;
  2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki;
  3. przeterminowane  chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone ze  strumienia  odpadów komunalnych obejmujące przepracowane m.in. oleje,  farby,  lakiery;
  4. zużyte opony,

   Odpady wymienione odbierane będą  jeden raz  w  roku w miesiącu maju, 
   (w  maju 2019 r. odpady będą odbierane  zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany i  podany do wiadomości w odrębnym terminie.)

W/w punkty są jednocześnie  punktami zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie gminy Głusk.

Informacja o masie odebranych w 2017 r. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [53.18 KB]

Poziomy Recyklingu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [175.37 KB]