USTAWIENIA

Jesteś na: Urząd gminy Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
WłADZE GMINY Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Wójt mgr inż. Jacek Anasiewicz 75-18-760 110 B Kieruje pracą Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi.
Zastępca Wójta Adam Kuna 75-19-713 110 C Nadzór nad pracą GZK Głusk i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sekretarz mgr Bogusław Kukuryk 75-18-771 102 Nadzór nad pracą urzędu.
Opis wydziału
REFERAT FINANSOWO – KSIęGOWY I PODATKóW ORAZ ARCHIWUM ZAKłADOWEGO Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Skarbnik mgr Agnieszka Ciszewska 75-18-635 112 Opracowywanie i nadzorowanie wykonania budżetu. Kierowanie referatem finansowym.
Inspektor ds. księgowości budżetowej mgr Agnieszka Nowaczek 75-18-635 113 Prowadzenie księgowości budżetowej.
Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac mgr Małgorzata Małaj 75-18-635 113 Naliczanie płac. Prowadzenie księgowości budżetowej.
Podinspektor ds. księgowości budżetowej mgr Małgorzata Król 75-18-635 113 Prowadzenie księgowości budżetowej.
Inspektor ds. księgowości budżetowej mgr Agnieszka Banach 75-18-635 113 Prowadzenie księgowości budżetowej.
Podinspektor ds. księgowości mgr Magdalena Mańko 75-18-63 113 Prowadzenie księgowości budżetowej.
Inspektor ds. podatków i opłat mgr Krystyna Kowalik 75-19-729 122 Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych.
Inspektor ds. podatków i opłat mgr Beata Wójcik 75-19-729 122 Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych.
Inspektor ds. ewidencji podatkowej, egzekucji i archiwum mgr inż. Aneta Pszczoła 75-19-729 122 Egzekucja należności podatkowych. Prowadzenie archiwum.
Inspektor ds. księgowości podatkowej mgr inż. Ewelina Krysa 75-19-729 121 Księgowanie wpłat podatkowych.
Podinspektor ds. księgowości mgr Katarzyna Paździor 75 19 729 121 Prowadzenie księgowości budżetowej.
Opis wydziału
REFERAT STRATEGII I ROZWOJU Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownika Referatu Strategii i Rozwoju Alina Kępa 75-19-008 104 Nadzór i koordynacja działań w zakresie wdrażania i realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy.Koordynowanie prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
Inspektor ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Magdalena Mrzygłód 75-19-008 104 Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o terenie.Uczestnictwow pracach związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
Inspektor ds. geodezji i planowania przestrzennego Agnieszka Wiechnik 75-18-711 104 Decyzje zatwierdzające podział, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, do komunalizacji nieruchomości gminnych. Nadawanie nr porządkowych nieruchomości.
Inspektor ds. geodezji i planowania przestrzennego Bartosz Żułtak 75-18-711 104 Decyzje zatwierdzające podział, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, do komunalizacji nieruchomości gminnych. Nadawanie nr porządkowych nieruchomości.
Opis wydziału
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - 75-18-628
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - 75-18-628
Kierownik Biura Inwestycji i Zarządzania Projektami z Funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych mgr Agnieszka Potępska 75-99-400 119
Inspektor ds. budownictwa mgr inż Piotr Kulik 75-19-715 106 Nadzorowanie inwestycji Gminnych.
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej mgr Jacek Zalewski 75-19-715 106 Opłaty adiacenckie, zajęcia pasa drogowego.
Podinspektor ds. drogownictwa w ramach projektu MOBILNY LOF inż Arkadiusz Kuźma 74-88-940 105 Sprawy dróg, mostów, komunikacji, łączności i oświetlenia na terenie Gminy.
Inspektor ds. gospodarki komunalnej mgr Robert Dąbek 74-88-940 105 Decyzje dotyczące lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym, nadzór nad utrzymaniem i konserwacją oświetlenia, projekty organizacji ruchu, bieżące utrzymanie dróg.
Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji mgr inż. Piotr Kostyra 74-88-940 105 Przygotowywanie zadań inwestycyjnych, pozyskiwanie i rozliczanie inwestycji ze środków UE.
Inspektor ds. obsługi projektu „Mobilny LOF mgr Agnieszka Piłat 75-99-400 119 Pozyskiwanie i rozliczanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
Podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych mgr Małgorzata Lenart 75-18-770 103 Pozyskiwanie i rozliczanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
Podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych 75-18-770 103 Pozyskiwanie i rozliczanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
Inspektor ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej Danuta Galant 74-88-940 105 Sprawy dróg, mostów, komunikacji, łączności i oświetlenia na terenie Gminy.
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochrony środowiska Teresa Wojtyła 75-19-716 101 Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Sprawy ochrony środowiska.
Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki wodnej mgr inż. Joanna Kołodziejczyk 75-19-716 101 Sprawy rolnictwa, umowy dzierżawy gruntów.
Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi mgr Dorota Grela 75-19-716 101 Odpady komunalne.
Inspektor ds. budownictwa mgr inż. Grażyna Wapniarska 75-19-715 106 Przygotowywanie inwestycji gminnych, przetargów, wydawanie decyzji środowiskowych.
Opis wydziału
URZąD STANU CYWILNEGO Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik USC mgr Urszula Paździor 75-18-712 013A Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego, ich sporządzanie oraz udzielanie ślubów. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy. Promocja Gminy, przygotowywanie uroczystości państwowych i samorządowych .Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Zastępca Kierownika USC mgr Karolina Buczek 75-18-618 013A Obsługa USC. Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego, ich sporządzanie oraz udzielanie ślubów.
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, OC i ppoż. Monika Ziajko 74-88-943 013B Sprawy obrony cywilnej, straże pożarne, ochrona informacji niejawnych.
Inspektor ds. ewidencji ludności i kultury Agnieszka Nowakiewicz 75-18-618 13A Sprawy meldunkowe. Wyrabianie dowodów osobistych.
Opis wydziału
SAMODZIELNE STANOWISKA Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Obsługa Kancelaryjna Katarzyna Kocemba 75-18-760 110 Przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz informowanie interesantów o sposobie załatwienia spraw.
Podinspektor ds. Administracji siecią informatyczną mgr Tomasz Gorzel 75-99-331 013B Informatyk
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Wioletta Plichta 75-18-628 120 Obsługa Biura Rady Gminy
Opis wydziału
GMINNY OśRODEK POMOCY SPOłECZNEJ UL. RYNEK 1, DOMINóW 20-388 LUBLIN Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik mgr Agnieszka Bolibok 74-88-942 005 Kieruje pracą Ośrodka.
Pracownik Socjalny Anna Gąsior 75-18-112 004 Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Specjalista Pracy Socjalnej mgr Katarzyna Przybylska 75-18-112 004 Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Pracownik Socjalny mgr Joanna Kasprzak 75-18-112 003 Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Pracownik Socjalny Agnieszka Mańko 75-18-112 003 Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Główny księgowy Bogumiła Chłopek 74-88-942 005 Prowadzenie księgowości GOPS.
Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych mgr inż. Elżbieta Gałat 75-18-162 006 Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
Starszy Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego mgr Ewa Pietruszka 75-18-162 006 Realizacja zadań z zakresu Funduszu Alimentacyjnego.
Inspektor ds. świadczeń wychowawczych inż. Łukasz Gęca 728-57-24 004 Realizacja zadań z zakresu Programu „Rodzina 500 Plus”.
Opis wydziału
SAMORZąDOWY ZESPół EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKół UL. RYNEK 1, DOMINóW 20-388 LUBLIN Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Dyrektor mgr inż.Anna Grzywaczewska 75-18-130 207 Kierowanie Zespołem oraz prowadzenie zadań oświatowych w Gminie.
Główny Księgowy mgr Renata Banaszkiewicz 75-18-177 205 Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.
Inspektor ds. księgowości i kasy Małgorzata Mordel 75-18-177 204 Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.
Inspektor ds. księgowości mgr Urszula Krzysztoń 75-18-177 204 Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.
Starszy inspektor ds. kadr i płac mgr Anna Dziuba 75-18-177 204 Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.
Inspektor ds. kancelaryjnych mgr inż. Teresa Dąbrowska 74-88-941 206 Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.
Opis wydziału