USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z...

Aktualności

Osoba podpisująca dokument
12.11
2020

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) informuję, że w dniu 7 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1972) wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono między innymi następujące zmiany:

 

I. Korzystanie z hoteli tylko dla podróżujących służbowo oraz korzystanie z hoteli robotniczych

Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:

 1. w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w PKD w podklasie 55.90.Z);
 2. dla gości: korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej; będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego; będących osobami wykonującymi zawód medyczny; będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Potwierdzeniem odpowiednio podróży albo zgrupowania i współzawodnictwa sportowego, albo wykonywania zawodu medycznego, albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej jest odpowiednio dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski związek sportowy, albo podmiot wykonujący działalność leczniczą, albo pisemne oświadczenie gościa.

 

II. Zamknięcie placówek kultury – kina, muzea, teatry, biblioteki

Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

 1. działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;
 2. nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
 3. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach polegające na zakazie:

 1. udostępniania zbiorów publiczności;
 2. organizacji wydarzeń z udziałem publiczności – z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Powyższy zakaz nie dotyczy:
 1. udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
 2. zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych ww. podmiotów.

Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności z wiązanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

III. Zamknięcie sklepów w galeriach handlowych

Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2 ustanawia się zakaz:

 1. handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności; produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania; artykułów toaletowych; środków czystości; produktów leczniczych (w tym przez apteki lub punkty apteczne); wyrobów medycznych; środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; gazet lub książek; artykułów budowlanych lub artykułów remontowych; artykułów dla zwierząt domowych; usług telekomunikacyjnych; części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli; paliw;
 2. prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z); optycznych; medycznych; bankowych; pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek; ubezpieczeniowych; naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek; myjni samochodowych; ślusarskich; szewskich; krawieckich; pralniczych; gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
 3. prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

IV. Handel w sklepach

W obiektach i placówkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

 • 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży

lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2,

 • 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży

lub świadczenia usług większej niż 100 m2.

V. Kościoły i związki wyznaniowe

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:

 1. 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
 2. 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
 • oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

 

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

 

Ikona pdfINFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 listopada 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.00 KB]

Ikona pdfROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [238.95 KB]

 

Powrót