USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina
Gmina
Gmina Głusk  położona jest w bliskim sąsiedztwie Lublina i Świdnika.  Podmiejski charakter miejscowości wchodzących w skład gminy sprawia, że jest to idealne miejsce do zamieszkania dla osób pracujących w Lublinie, ceniących spokój i ciszę wiejskiego środowiska, chcących uciec od wielkomiejskiego hałasu. Na terenie gminy znajduje się doskonała baza dydaktyczna, kulturalna, sportowa i rekreacyjna, w tym liczne place zabaw dla najmłodszych, a także tereny zielone - lasy, aleje spacerowe. Przez gminę przebiega szlak rowerowy o długości ok. 37 kilometrów, łączący się ze szlakiem lubelskim.

W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Ważnym ośrodkiem jest miejscowość Dominów, gdzie utworzone zostało nowe Centrum Gminy Głusk a od grudnia 2013 r. mieści się siedziba Urzędu Gminy. Urząd przeniesiony został do nowoczesnego, trzykondygnacyjnego obiektu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonego w windę, skupiającego wszystkie referaty służące mieszkańcom podczas załatwiania wszelkich spraw administracyjnych. Ponadto w budynku funkcjonuje przedszkole, Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o., a po wielu latach swoją działalność wznowił Dom Kultury. Kilka pomieszczeń zostało wynajętych na cele komercyjne – bank, sklep spożywczo - przemysłowy, gabinet stomatologiczny. Głównym punktem Centrum Gminy jest rynek z zabudową pierzejową. W pobliżu siedziby urzędu powstało również targowisko „Mój rynek” oraz jedno- i wielorodzinna zabudowa szeregowa. W 2016 r. wyremontowana została zabytkowa Brama – Wieża, należąca do zespołu dworsko – parkowego z XIX w., wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego, przy której powstała świetlica kulturalno – turystyczna, punkt informacji turystycznej oraz mały skansen tradycji i obrzędów wsi głuseckiej.
 
Gmina systematycznie rozrasta się i jest chętnie wybierana jako dobra lokalizacja na budowę domu jednorodzinnego. Mieszkańcy odnajdują tu spokój, bezpieczeństwo, czyste powietrze i dobry dojazd do Lublina. Władze gminy starają sieę wychodzić oczekiwaniom mieszkańców nie zapominając o stanie środowiska naturalnego. To wszystko możliwe jest dzięki licznym przedsięwzięciom i projektom dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej. Liczne inwestycje w obszarze oświaty, sportu i rekreacji, dróg lokalnych i powiatowych, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii pozwoliły na poprawę niedociągnięć. 

W ciągu roku na pobyt stały w gminie melduje się średnio 300 osób, a ilość wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie pozwoleń na budowę jest największa w całym powiecie lubelskim. W efekcie gminie przybywa także najmłodszych mieszkańców. W związku z tym od września 2017 r. utworzone zostały publiczne przedszkola w Mętowie, Prawiednikach i Wilczopolu Kol., a od 2018 r. powstanie również w Kalinówce. Na przystosowanie pomieszczeń do potrzeb przedszkolaków oraz doposażenie oddziałów gmina poniosła wydatki w wysokości blisko 600 tys. zł. Niezmiernie ważną inwestycją jest realizowana obecnie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce. Ważną ze względu na duży przyrost uczniów w obwodzie szkoły, ale także ze względów środowiskowych – jest to pierwsza gminna inwestycja w budynki użyteczności publicznej zaprojektowane w technologii wysoce energooszczędnej. Od września 2018 r. szkoła w Kalinówce powiększy się o 15 nowoczesnych klasopracowni, a w 2019 r. wybudowana zostanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Wartość inwestycji opiewa na ponad 16 mln. złotych. Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców w połowie bieżącego roku na terenie gminy rozpoczną także działalność pierwsze żłobki.

Samorząd gminny pamięta o inwestowaniu w lokalną infrastrukturę. Przybywa nie tylko nowych dróg, chodników czy oświetlenia, ale ciągle rozbudowywana jest na terenie gminy sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Obecnie realizowane są trzy projekty unijne z zakresu gospodarki wodno – ściekowej o całkowitej wartości ok. 30 mln. zł. Gmina jest także Liderem partnerskiego projektu z zakresu transportu niskoemisyjnego, w ramach którego ma zabezpieczone ponad 13 mln. zł. dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę dróg gminnych i powiatowych, wykonanie chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Ostatnie lata to czas intensywnej pracy związanej z aplikowaniem o bezzwrotne dotacje unijne i z rozliczaniem już pozyskanych środków zewnętrznych. Władze samorzadowe Gminy jednak starają się rozmawiac i wsłuchiwac w potrzeby swoich mieszkańców, analizując możliwości i planu  na kolejne inwestycje poprawiające jakość życia lokalnej społeczności. Wśród zaplanowanych przedsięwzięć przewidywane jest m.in. rozbudowa świetlic w Ćmiłowie i Wilczopolu Kol., budowa pełnowymiarowego, trawiastego boiska i rewitalizacja stawów w Dominowie.

Na terenie gminy prężnie działają  instytucje kultury - dom kultury, biblioteka i jej filie oraz świetlice środowiskowe, które organizują liczne imprezy skierowane do szerokiego grona odbiorców od najmłodszych po seniorów. Część z nich na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych, jak np. plenerowy Dzień Dziecka, Noc świętojańska, czy dożynki gminne. Oprócz tego organizowane są okolicznościowe koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych. W gminie działa wiele grup artystycznych, których szeregi są wciąż otwarte na nowych uczestników: zespół tańca nowoczesnego Domino Jazz, grupa judo dla dzieci, Orkiestra Dęta Gminy Głusk, zespół śpiewaczy, grupa teatralna dla dorosłych „Być Kobietą”, klub czytelniczy.

Władze Gminy są otwarte na różnego rodzaju inicjatywy, dzięki czemu nieprzerwanie od lat gmina rozwija się, stając się atrakcyjną nie tylko dla lokalnej społeczności. W gminie dba się o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, wspiera się rozwój przedsiębiorczości, podejmuje się współpracę z jednostkami pomocniczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Realizowane są inwestycje zwiększające bezpieczeństwo i wygodę życia. Od 2011 r., na rzecz mieszkańców, pozyskiwane są środki na sfinansowanie kosztów usuwania wyrobów zwierających azbest z gospodarstw i posesji z terenu gminy. Dotacje pokrywają całkowity koszt demontażu i utylizacji azbestu. Dbając o zdrowie mieszkańców, Gmina przystępuje do organizowanych kampanii profilaktycznych, w ramach których lokalna społeczność może skorzystać z bezpłatnych badań. Wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym, wychowującym przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu, wydawana jest Karta Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.