USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Strategia rozwoju
Strategia rozwoju Gminy Głusk
Planowanie strategiczne stanowi jeden z podstawowych elementów sprawnego i efektywnego zarządzania gminą, stymuluje wydajność zarządzania istniejącymi zasobami gminnymi, identyfikuje problemy, które mogą się pojawić w najbliższej i dalszej przyszłości, by odpowiednio wcześnie zacząć im przeciwdziałać, identyfikuje również słabe i mocne strony gminy, a także szanse i zagrożenia jej rozwoju.
 
Opracowana strategia rozwoju wyznaczająca cele i kierunki rozwoju gminy oraz plan wieloletni przedstawiający w układzie chronologicznym zadania mające na celu realizację postanowień strategii zapobiega niespójnemu działaniu i stanowi uporządkowany schemat funkcjonowania gminy w celu osiągnięcia w najkrótszym czasie wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju.
 
Zakres niniejszej strategii nie ogranicza się jedynie do zakresu zadań własnych gminy, ujmuje on zagadnienia rozwoju w  ujęciu kompleksowym (obszar gminy-ludność gminy). W związku z tym realizacją zapisów strategii zajmować się będzie nie tylko urząd gminy, ale również jednostki podległe oraz wszystkie zainteresowane rozwojem gminy podmioty, instytucje i osoby (m. in. Rada Gminy, gminne jednostki samorządowe, placówki szkoleniowo-wychowawcze, OSP, instytucje kościelne, organizacje pozarządowe etc). Strategia ta jest dokumentem długookresowym, który w oparciu o współczesne uwarunkowania określa generalny kierunek działania Gminy Głusk oraz przedstawiającym sposoby wdrażania w horyzoncie czasowym 2016-2025.
 

Czytaj więcej na: Strategia Gminy Głusk

Stratega Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 -2025, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [8.68 MB]