USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami Obowiązki mieszkańców
Obowiązki mieszkańców

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Głusk

Na terenie gminy Głusk od dnia 1 sierpnia 2017 r. prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz.19 z późn. zm. )- które docelowo będą obowiązywały na terenie całego kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem odpady są dzielone na cztery frakcje: do worka niebieskiego trafia papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowych – odpady ulegające biodegradacji - bioodpady ( frakcja ta była do 30.08.2020 r. rozdzielona na bioodpady zbierane w worku z napisem „BIO” i odpady zielone (skoszona trawa, liście) zbierane w worku z napisem „BIO-zielone” ).

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) od dnia 9 września 2019 r. wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów ( właściciel nieruchomości nie ma już wyboru). Przedmiotowa ustawą wprowadzono szereg istotnych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach usunięto definicję „odpadów zielonych” zastępując ją definicją „bioodpadów stanowiących odpady komunalne” ( art. 1b ustawy - wejście w życie od dnia 6 września 2019 r . z 12 miesięcznym okresem wprowadzenia przez gminy stosownych uchwał).

Definicję bioodpadów określa art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z poźn. zm).:

bioodpady – „rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność”

W związku z powyższym Rada Gminy Głusk w dniu 5 maja 2020 r. oraz w dniu 30 lipca 2020 r. podjęła stosowne uchwały w celu dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy do przepisów w/w ustawy. Istotne zmiany obowiązują od 1 września 2020 r. tj. :

  • od 1 września 2020 r. bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone są w jednym worku i odbierane z terenu nieruchomości bez limitu lub kompostowane w przydomowym kompostowniku ( dotychczas rozdzielone były na odpady bio-kuchenne i odpady zielone ( m.in. skoszona trawa, liście w ilości do 5 worków ).

W przypadku posiadania kompostownika przydomowego i zadeklarowania kompostowania w nim bioodpadów właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 8,00 zł od każdej zamieszkałej osoby co oznacza, że wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

  • Bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz niesegregowane (zmieszane) odpady, w tym odpady w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odbierane będą raz w miesiącu a w okresie od 1 kwietnia do 31 października jeden raz na dwa tygodnie. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie a w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na tydzień.

  • Rozszerzony został katalog odpadów, które można dostarczyć do Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) o:

  • 1. odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady, opakowaniowe z tektury;

  • 2. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

  • 3.metale;

  • 4.tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

  • 5. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

Ponadto w okresie od 1 października do 30 kwietnia również bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierany będzie popiół z palenisk domowych.

Właściwa segregacja ma duże znaczenie dla uzyskania dobrej jakości surowców co ma wpływ na osiągnięcie wymaganego ustawowo obowiązku uzyskania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła. W przypadku kiedy gmina w danym roku kalendarzowym nie osiągnęła odpowiednich poziomów odzysku, podlega karze finansowej.

 

W związku z powyższym odpady komunalne należy zbierać selektywnie w sposób przedstawiony w załączonej ulotce informacyjno-edukacyjnej:

Ikona docxUlotka do pobrania, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [448.33 KB]

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 7519716, stosowne ulotki są dostępne również w siedzibie Urzędu Gminy Dominów ul. Rynek 1 pok. 101 ( w godzinach pracy Urzędu).