USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze

Logo programu czyste powietrze

 

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Głusk

Gmina Głusk zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie utworzenia w gminie Głusk punktu konsultacyjno-informacyjnego priorytetowego Programu  „Czyste Powietrze”. Punkt informacyjno-konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” w gminie Głusk czynny jest we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00, w środy w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:15 do 15:15 pod numerem telefonu 81 7599331.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa  się  we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 14:00.

Do obsługi punktu informacyjno-konsultacyjnego wyznaczony jest pracownik Urzędu Gminy Głusk – Teresa Wojtyła,

W ramach funkcjonowania punktu Mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji o Programie Czyste Powietrze, otrzymania materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie oraz  pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie jak również przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Informacja o Programie „Czyste Powietrze”

 „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę  źródeł  ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło. Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne,  bardziej efektywne to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.  

Dla kogo i ile?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami / współwłaścicielami budynków  mieszkalnych   jednorodzinnych  lub wydzielonych  w takich  budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą ( maksymalnie dwa lokale w budynku).

Program obejmuje  trzy grupy Beneficjentów:

 1. Część 1 Programu: uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania –  dotyczy osób, których roczny dochód (podstawa opodatkowania w przypadku PIT)  nie przekracza 135 000 zł
  możliwe dofinansowanie  40% - 55% kosztów kwalifikowanych  (bez VAT)  maksymalnie 67 200 zł  (30 miesięcy na realizację)
 2. Część 2 Programu:  uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – 
  1. 1 894 zł w gospodarstwie  wieloosobowym
  2. 2 651  zł w gospodarstwie   jednoosobowym
   możliwe dofinansowanie  70% - 80% kosztów kwalifikowanych (bez VAT) maksymalnie 100 200 zł  (30 miesięcy na realizację,   w przypadku dotacji  z prefinansowaniem – 18 miesięcy)   
 3. Część 3 Programu: uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – dotyczy osób osiągających  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego   nieprzekraczający kwoty:      
  1.  1 090 zł   w gospodarstwie  wieloosobowym
  2. 1 526  zł w gospodarstwie   jednoosobowym
   lub mających ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego  lub specjalnego zasiłku opiekuńczego:
   możliwe dofinansowanie  100% kosztów kwalifikowanych (bez VAT)  maksymalnie 136 200 zł.  – ( 36 miesięcy na realizację,  w przypadku dotacji  z prefinansowaniem  - 18 miesięcy )  

 

Koszty kwalifikowane do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie

(PREFINANSOWANIE  to  wyplata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW   na rachunek bankowy Wykonawcy, na warunkach określonych w Programie ).

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 2 i Części 3 Programu.

Na co ?

Dofinansowanie  obejmuje:

 • wymianę starych i nieefektywnych źródeł  ciepła  na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy,
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • wykonanie ocieplenia przegród budowlanych
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie audytu energetycznego
 • wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyz

Do współpracy w Programie przystąpiły również banki, udzielając kredytów na realizację inwestycji z możliwością częściowej spłaty kapitału z uzyskanej dotacji.


Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu

 

Szczegółowe informacje nt. Programu Czyste Powietrze dostępne są  na stronie internetowej programu: www.czystepowietrze.gov.pl  oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Lublinie: www.wfos.lublin.pl w zakładce czyste powietrze.

Informacje o Programie można uzyskać również telefonicznie:

 • Infolinia programu „Czyste Powietrze”- 22 340 40 80,
 • Biuro programu „Czyste Powietrze” w Lublinie - 81 561 21 61,
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w Urzędzie Gminy Głusk - 81 75 99 331

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy  Głusk – stan na dzień 31.12.2022 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  - 301
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie -  259
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 184
 • kwota wypłaconych dotacji –   2 806 067,30 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Głusk  –  stan na dzień 31.03.2023 r.:

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie  –  316
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie  –  265 
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć   –  196
 • kwota wypłaconych  dotacji  –  3 113 959,70 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Głusk  –  stan na dzień 30.06.2023 r.:

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie  –  342
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie  –  293 
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć   –  203
 • kwota wypłaconych  dotacji  –  3 381 721,16 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Głusk  –  stan na dzień 29.09.2023 r.:

 •  liczba złożonych wniosków o dofinansowanie  –  373
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie  –  303 
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć   –  224
 • kwota wypłaconych  dotacji  –  3 898 959,56 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Głusk  –  stan na dzień 29.12.2023 r.:

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie  –  388
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć   –  241
 • kwota wypłaconych  dotacji  –  4 743 674,21 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Głusk  – stan na dzień  31.03.2024 r.:

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie  –  417
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie   –    333
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć   –  251
 • kwota wypłaconych  dotacji  –  5 110 313,00 zł

Program Czyste Powietrze