USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami Odbiór odpadów
Odbiór odpadów

Informujemy, że w wyniku  przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego  na wykonanie zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Głusk oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego ul. Głuska 256, Lublin w okresie 01.05.2024 r. – do 30.04.2025 r.” został wybrany Wykonawca   tj. firma:

 

KOMA Lublin Sp. z o.o. 

ul. Mełgiewska11E, 

20-209 Lublin


W/w Wykonawca będzie obierał odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia 
w okresie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r. 

tel. : (81) 307 03 33

  

Ikona pdf GMINA GŁUSK HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA OKRES 2024.05.01 - 2025.04.30, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [324.82 KB]

Ikona pdfHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY GŁUSK ZABUDOWA WIELORODZINNA 2024.05.01-2025.04.30, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.32 KB]

Ikona pdfMapa z podziałem miejscowości Kalinówka na stronę wschodnią i zachodnią (granicą jest droga przy szkole), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [278.25 KB]

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług  przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciele nieruchomości  mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Głusk Dominów ul. Rynek 1 pokój nr 101 w godzinach pracy urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 81 7519716  oraz w formie pisemnej (za pośrednictwem pisma tradycyjnego  lub drogą  mailową  na adres: sekretariat@glusk.pl).

Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.

Zgłaszający  winien podać wszelkie informacje, które posiada, umożliwiające identyfikację i weryfikację  miejsca  i terminu zdarzenia.

 

Na terenie gminy Głusk nie istnieją żadne instalacje do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gmina nie posiada także sprzętu wykorzystywanego do gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym na terenie gminy Głusk nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Głusk zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”  należy do Regionu Centralno-Zachodniego

Zgodnie z art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.) od dnia 9 września 2019 r  uchylony został art. 9l (dot. zasad działania RIPOK, zmiana statusu RIPOK – nie mają już charakteru regionalnych są instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych). Zniesiona została regionalizacja w odpadach komunalnych – zlikwidowano podział na regiony gospodarki komunalnej i powiązany z tym zakaz przetwarzania wybranych odpadów poza granicami regionów. RIPOK-i zostały zastąpione przez instalacje  komunalne, a zastępcze ponadregionalne RIPOK-i zostały usunięte, z uwagi na brak regionów. Uchwały w sprawie  wykonania WPGO, zastapiono tzw. Listami instalacji komunalnych prowadzonymi przez marszałków województw.

 

Do czasu nowelizacji ustawy miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunlanych, odpadów zielonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głusk były RIPOK ZZOK w Bełżycach i RIPOK KOM-EKO w Lublinie. Po zniesieniu regionalizacji miejscem zagospodarowania w/w odpadów są instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które zostały wskazane w prowadzonej przez marszałka województwa liście instalacji komunalnych.

 

 W 2023 r. zmieszane odpady komunalne odebrane  z nieruchomości zamieszkałych  i z nieruchomości niezamieszkałych przekazywane były do:

 • Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO" w Wincentowie, Wincentów 1, 22-302 Siennica Nadolna
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych WÓLKA ROKICKA 100, 21-100 Wólka Rokicka
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO ul. Metalurgiczna 17A, 20-234 Lublin
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOLAND POLSKA S.A LASY, ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna, Dział Utylizacji Odpadów w m. Stara Wieś gm. Łęczna, Stara Wieś 726/3, 21-010 Łęczna
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce

Odpady zielone zarówno zebrane w PSZOK-u jak i odebrane bezpośrednio  z terenu nieruchomości przekazywane były do:.

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOLAND POLSKA S.A. LASY, ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
 • "KRAS-EKO" w Wincentowie , 22-302 Siennica Nadolna 
  KOM-EKO ul. Metalurgiczna 17A, 20-234 Lublin
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych WÓLKA ROKICKA 100, 21-100 Wólka Rokicka
 • Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 1 21-500 Biała Podlaska instalacja komunalne – kompostownia
 • Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marszów 50a, 68-200 Żary.-kompostownia

 

Ikona pdfHarmonogram odbioru odpadów Gmina Głusk - PSZOK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [155.49 KB]

Utworzone zostały następujące punkty selektywnego zbierania odpadów:

1/ Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Lublin, ul. Głuska 256.

Do PSZOK-u  mogą dostarczać (we własnym zakresie) wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Głusk,  następujący strumień odpadów:

 1. Odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 2. Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 3. Metale;
 4. Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 7. Przeterminowane  chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;
 8. Zużyte opony (bez felg) z każdego gospodarstwa domowego  do 4 szt. w ciągu roku;
 9. Zużyte baterie i akumulatory;
 10. Przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 11. Odpady niebezpieczne w tym świetlówki;
 12. Odpady ulegające biodegradacji: bioodpady stanowiące odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych oraz ulegające biodegradacji odpady z pielęgnacji ogrodów, terenów zielonych w tym skoszona trawa , liście i resztki krzewów, drzew i roślin. Odpady te powinny być czyste gatunkowo i nie mogą zawierać resztek ziemi. Krzewy i gałęzie powinny być rozdrobnione a ich części nie mogą być dłuższe niż 10 cm;
 13. Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe w gospodarstwie domowym). Odpady te nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły. Ogranicza się ilość odpadów budowlanych w postaci gruzu do 300 kg oraz zmieszanych rozbiórkowych odpadów budowlanych, w tym: ceramiki budowlanej, materiałów izolacyjnych, otworów, szkła okiennego do 1 m³ lub 200 kg z jednego gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym;
 14. Popiół z gospodarstw domowych.

 

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) ul. Głuska 256 Lublin jest czynny:

wg dat wyszczególnionych w harmonogramie podstawowym jak również w odrębnym  harmonogramie: 

Ikona pdfHarmonogram odbioru odpadów Gmina Głusk - PSZOK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [155.49 KB]

 

Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny.

 

2/ W formie „wystawki”: bezpośrednio z  terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych, zostaną odebrane następujące odpady komunalne:

 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być  umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości;
 2.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki;


Odpady wymienione odbierane będą  jeden raz  w  roku w miesiącu maju.

W/w punkty są jednocześnie  punktami zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie gminy Głusk-

 

Podmioty wpisane do prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk

 

Ikona docxPODMIOTY (AKTYWNE) WPISANE DO PROWADZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY GŁUSK REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY GŁUSK, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.50 KB]

Ikona xlsxREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY GŁUSK, plik: Rozszerzenie: xlsx, Rozmiar: [98.77 KB]

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głusk

Ikona docxWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.67 KB]

Ikona docxUzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięte przez Gminę Głusk w 2022r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.77 KB]

Ikona Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięte przez Gminę Głusk w 2023r., plik: Rozszerzenie: , Rozmiar: [ 0,00 kB ]  

Ikona docxInformacja o masie odebranych w 2022 r. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.31 KB]

Ikona Informacja o masie odebranych w 2023 r. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, plik: Rozszerzenie: , Rozmiar: [ 0,00 kB ]  

Ikona docxOdbiór odpadów - folii, sznurka oraz opon, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.53 KB]