USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami

Odpady komunalne

Gmina Głusk zorganizowała odbieranie odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (gdzie powstają odpady komunalne) oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk.

W gminie Głusk gospodarkę odpadami komunalnymi regulują   następujące uchwały podjęte przez   Radę Gminy Głusk (wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

1. Uchwała nr LI/420/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
 za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
(Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r., poz. 4168); - uchwała ta jest obowiązująca od 01.10.2022r.

2. Uchwała nr XIX/166/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r., poz. 1394), zmieniona uchwałą
Nr XXXIII/302/17 z dnia 7 marca 2017 r. ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 22 marca 2017 r., poz. 1168);

3. Uchwała nr LI/429/22 z dnia 25 sierpnia 2022r w sprawie zwolnień z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 31 sierpnia 2022r. poz.4169)  uchwała ta jest obowiązująca od  01.10.2022r.

4. Uchwała nr XXIII/200/20 Rady Gminy Głusk z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. poz. 4099 );

5. Uchwała nr XIX/167/20 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głusk” ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 2900 );

6. Uchwała nr XIX/166/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 5 maja 2020 r. poz. 2899 );

7. Uchwała nr XXXV/329/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy  Głusk a także uchwalenia dodatkowej opłaty ponoszonej z tytułu w/w usługi.( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia  21 kwietnia 2016 r., poz. 1655);

 

Wszystkie w/w uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=70

Gmina Głusk dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 31 zł za jednego mieszkańca.
  2. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 62 zł za jednego mieszkańca.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 8 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość z należnej opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania – z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Głusk ustalony dla dokonywania tej płatności.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

‹ Poprzednia strona 1 2 3 4 ... 5 Następna strona ›