USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Aktualności

alll
08.12
2021

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Ewidencję prowadzi oraz jej administratorem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJE?

1.     W formie elektronicznej deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl naciśnij -> złóż deklarację

2.     W formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów. Formularze w formacie pdf znajdziemy na stronie www.zone.gunb.gov.pl
w zakładce do pobrania lub poniżej:

Link do deklaracji ---> https://gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Ikona pdfFormularz A - Budynki i lokale mieszkalne,, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [240.85 KB]

Ikona pdfFormularz B - Budynki i lokale niemieszkalne,, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [265.63 KB]

 

TERMINY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI:

·       Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2022r.

- zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji
o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 583).

·       Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po
1 lipca 2021 r. deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

- zgodnie z art. 27 g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2022 poz. 438).

CO ZAWIERA DEKLARACJA ?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

1.     imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2.     adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3.     informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

4.     numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

5.     adres e-mail (opcjonalnie).

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz o ich przeznaczeniu
i wykorzystywanych w nich paliwach.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na nw. stronach internetowych:

Powrót