USTAWIENIA

Jesteś na: Gospodarka Rolnictwo
Rolnictwo
Gmina Głusk przez lata uznawana była za gminę typowo rolniczą. Jednak poprzez swoje położenie i sąsiedztwo z miastem Lublin jej rolniczy charakter traci na ważności. Tereny rolnicze w planach zagospodarowania zastępowane są głównie terenami pod zabudowę mieszkaniową. Powierzchnia użytków rolnych do opodatkowania w latach 2016-2018 sukcesywnie się zmniejszała. W roku 2018 wynosiła 5 434 ha, gdzie dwa lata wcześniej było to 5 486 ha. Grunty orne obejmują około 80% powierzchni gminy.
 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk przyjętego w 2018 roku, który uważany jest za dokument kreujący politykę przestrzenną gminy widnieje zapis o 3 230 ha, jako gruntów użytkowanych rolniczo, co stanowić będzie ok. 50% powierzchni gminy.
 
Poprzez kolejne lata, zmienia się także struktura gospodarstw. Małe gospodarstwa, głównie z przyczyn ekonomicznych, znikają z mapy gminy. Wchłaniane są przez większych gospodarzy scalających swoje grunty, bądź tam gdzie na to pozwala plan zagospodarowania przestrzennego tracą swój rolniczy charakter poprzez zabudowę.
 
Bliskość miasta wojewódzkiego sprawia, że rynek pracy otwarty jest na mieszkańców okolicznych gmin, w tym mieszkańców naszej gminy. Do wsi, które ciągle opierają się ekspansji terenów inwestycyjnych i zachowują w większości swój rolniczy charakter należą: Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Majdan Mętowski, Kliny.

Na terenie gminy przeważa gospodarka indywidualna oparta na gospodarstwach rodzinnych. Szacuje się, że na terenie gminy Głusk zamieszkuje i prowadzi swoje gospodarstwa ok. 25 rolników posiadających powyżej 25 ha gruntów ornych. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 3,5 ha. W około 60% gospodarstw odnotowuje się powierzchnię 1-2 ha.

Struktura użytkowania gruntów miasta i gminy Głusk

Struktura użytkowania gruntów miasta i gminy Głusk

W uprawach na terenie gminy przeważają: pszenica, jęczmień, owies, buraki cukrowe, rzepak i ziemniaki. W pobliżu Głuska uprawia się dosyć dużo warzyw. W latach ostatnich zauważalny jest spadek pogłowia bydła i trzody chlewnej.

Wśród gruntów ornych dominują gleby z klasy IIIa i IIIb. Są to gleby średnio dobre.

Bonitacja użytków rolnych gminy Głusk

 

Klasa bonitacyjna gruntów rolnych

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

%

0,0

19,2

33,7

20,6

15,2

7,1

3,9

0,3

 

Gleby najwyższych klas występują(II i III) występują głównie w północnej, oraz północno- wschodniej części gminy.

Gmina realizuje program zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym. W 2018 roku zgłoszono wnioski na zwrot podatku z 1 910 ha. Gmina Uchwałą Rady Gminy Głusk zwalnia zabudowania gospodarskie z podatku od nieruchomości. W 2018 roku była to powierzchnia 50 394, 54 m2. Także uchwałą rady gminy zostało wprowadzone zwolnienie dla rolników z podatku od środków transportowych, związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej. W roku 2018 była to kwota 6200zł, która od lat sukcesywnie maleje (rok 2016- 9 150zł).

Wpływy z podatku rolnego w 2018 roku wynosiły 731 048,11 zł i stanowiły ok. 1% całości wpływów do budżetu gminy. Wpływy te w ujęciu procentowym sukcesywnie maleją poprzez znaczny wzrost wpływów z innych działów budżetu. Wydatki w dziale Rolnictwo w roku 2018 wynosiły 8 302 825,44zł i związane były głównie z realizacją inwestycji związanych z gospodarką ściekową gminy Głusk.

Wysokość podstawy wymiaru opodatkowania, czyli cena żyta w roku 2018 w stosunku do roku poprzedniego nie została zmieniona.

W ewidencji podatkowej widnieje 1781 gospodarstw rolnych. Dla porównania w 2010 roku była to liczba 2126 szt.

W spisie wyborców do Izb Rolniczych zarejestrowanych jest 2457 osób jako uprawnionych do głosowania. Świadczy to o tym, że 2457 osób posiada więcej niż 1 ha fizyczny, bądź przeliczeniowy.