USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Gminna Komisja Rozwiązywania...
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  została powołana zarządzeniem NR 179/23 Wójta Gminy Głusk z dnia 26 września 2023 r.

Do głównych zadań Komisji należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową, podejmowaniem działań w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez: orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się badaniom psychiatryczno-psychologicznych lub przymusowemu leczeniu odwykowym. 

Komisja organizuje również spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.

Spotkania takie odbywają się raz w tygodniu w Świetlicy w Ćmiłowie w godzinach 16.30- 19.30.

 Komisja zajmuje się również profilaktyką poprzez wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Wspiera działalność organizacji społecznych w zakresie krzewienia trzeźwości i abstynencji. Komisja występuje również z wnioskami w sprawach dotyczących wprowadzenia regulaminowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Głusk. 

Członkowie GKRPA rozpatrują sprawy na posiedzeniu, które odbywają się min. raz w  miesiącu. Do udziału w pracach Komisji można zapraszać osoby nie będące członkami Komisji. Komisja zajmuje się również przeciwdziałaniem narkomanii. 

Wnioski do Komisji w sprawach dofinansowań działań profilaktycznych, opiniowania zgodności punktu sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami Uchwały lub interwencji Komisji w kierunku leczenia odwykowego lub skierowania na badania osób nadużywających alkohol/narkotyki przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Głusk, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. 

Rozpatrywanie wniosków następuje w okresie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Głusk  w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu: 

  • 81 7599402 ( p. Małgorzata Małaj, pokój nr 0113 )
  • 81 7488942 ( p. Agnieszka Bolibok, pokój nr 011 )