USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Aktualności

Herb Gminy na tle dłoni z dokumentami
23.12
2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) WÓJT GMINY GŁUSK ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych.

I. RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ:
 
 1. Oświata, edukacja, wychowanie (w tym turystyka i aktywny wypoczynek)
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
 3. Kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji
 
 
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH W BUDŻECIE GMINY GŁUSK NA DOTACJĘ REALIZOWANYCH ZADAŃ :
 
 1. Oświata, edukacja, wychowanie (w tym turystyka i aktywny wypoczynek)
  1. Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 76 000 zł
  2. Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2020 roku – 70 000 zł
  3. Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2021 roku – 47 000 zł
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
  1. Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 77 000 zł
  2. Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2020 roku – 83 000 zł
  3. Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2021 roku – 83 000 zł
 3. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona kultury i tradycji
  1. Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 39 000 zł
  2. Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2020 roku – 47 000 zł
  3. Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2021 roku – 47 000 zł
 
 
 
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 
 
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Zadania będą realizowane na podstawie umów zawartych na czas ich realizacji nie dłuższy niż do 31 grudnia 2021 r.
 
Warunki realizacji poszczególnych zadań:
 
Zadanie 1
 
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
 
 1. edukacja ekologiczna dzieci młodzieży oraz włączenie jej do działań o charakterze proekologicznym,
 2. programy edukacyjne i wychowawcze związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym programy proponujące prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia oraz uczące unikania sytuacji mogących powodować zagrożenia, a także programy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 3. organizacja czasu wolnego dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną poprzez rozbudzenie zainteresowania sportem, teatrem, harcerstwem w ramach zdrowego stylu życia,
 4. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Głusk (świetlica szkolna, zajęcia wyrównawcze),
 5. cykl szkoleń profilaktycznych (uzależnienia od alkoholu i narkomanii, zdrowe odżywianie),
 6. zapewnienie opieki dzieciom dojeżdżającym na zajęcia świetlicowe w szkołach z terenu gminy.
 7. upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez organizację kolonii, obozów harcerskich itp.,
 
Zadanie 2
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
 
 1. organizacja zajęć sportowych mieszkańcom Gminy Głusk, a w szczególności dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Głusk (szkolenia i współzawodnictwo sportowe mieszkańców Gminy Głusk, dzieci i młodzieży),
 2. opieka nad grupami piłki nożnej oraz tenisa stołowego działających na terenie Gminy Głusk,
 3. wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci młodzieży podczas ferii szkolnych i w czasie wolnym od zajęć, takich jak obozy sportowe itp.,
 4. udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej,
 5. udział w rozgrywkach tenisa stołowego organizowanych przez Lubelski Związek Tenisa Stołowego,
 
Zadanie 3
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
 
 1. organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych typu festyny ludowe, koncerty na rzecz promocji Gminy Głusk,
 2. wspólne przedsięwzięcia gminnych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi,
 3. organizacja lub uczestnictwo w festiwalach, jubileuszach, prezentacjach lub przeglądach,
 4. przeglądy twórczości amatorskiej,
 5. wydawanie niskonakładowych (do 1000 egz.), niekomercyjnych, publikacji, katalogów, nagrań audio i video,
 6. prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą,
 7. kultywowanie lokalnej tradycji,
 8. kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca ludowego,
 9. upowszechnianie czytelnictwa,
 
 
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 
Oferty należy składać od dnia 23 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.
W formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania nr ….. pn. „................”
 
Oferty należy składać na wzorze określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w:
 
Urzędzie Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin
 
Pok. 110 (Sekretariat)
 
w godzinach 8.00 – 15.00
 
 
 
VI. W trackie realizacji powierzonego zadania, dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ujętych w ofercie realizacji zadania w wysokości do 20 % .
 
 
 
VII. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
 
Oferty kompletne, sporządzone czytelnie, złożone w terminie będą rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Głusk. Komisja stosuje kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także biorąc pod uwagę: dokonania wnioskodawcy w obszarze tematyki oferty, doświadczenia organizacyjne realizatorów, dotychczasową współpracę wnioskodawców z samorządem, zgodność tematyki i zakresu oferty z zadaniem, na realizację którego jest ogłoszony konkurs oraz cele statutowe wnioskodawcy.
 
Oferenci zakwalifikowani przez Komisję do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wyborze Oferentów zostanie ponadto opublikowana na stronie internetowej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Powrót