USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
26.07
2021

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk w miejscowościach Mętów, Prawiedniki i Kazimierzówka

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk w miejscowościach Mętów, Prawiedniki i Kazimierzówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, które odbędzie się w dniach od 3 sierpnia 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głusk. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmian planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Głusk lub przesłać pocztą na adres urzędu jw., w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2021 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres składającego uwagę oraz przedmiot uwagi.  

Wójt Gminy Głusk

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Głusk z siedzibą w Urzędzie Gminy Głusk (ul. Rynek 1, Dominów, 20-388 Lublin, tel. 81 751 87 60).  
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby procedury sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk W MIEJSCOWOŚCIACH Mętów, Prawiedniki i Kazimierzówka, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz.741 ze zm.);
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych t.j. akta sprawy będą przechowywane wieczyście.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, torealizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Ikona pdfOgłoszenie wraz z Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 26 lipca 2021 r. (mapy terenu), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [459.70 KB]

Ikona pdfMPZP Głusk Prawiedniki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [722.72 KB]

Ikona pdfMPZP Głusk Kazimierzówka , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1000.20 KB]

Ikona pdfMPZP Głusk Mętów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.49 MB]

 

Powrót