USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głusk

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
28.09
2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głusk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk 

 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.) 
zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Głusk uchwały nr XXXIII/284/21 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk, obejmującej obszar gminy Głusk w granicach administracyjnych.
 
Wnioski do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu, można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do Wójta Gminy Głusk, W. Rynek 1, 20-388 Dominów, e-mail: sekretariat@glusk.pl, ePUAP: /UGGlusk/skrytka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb), której dotyczy. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Głusk. Wnioski wniesione po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
Uchwała Rady Gminy Głusk nr XXXIII/284/21 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk została opublikowana na stronie internetowej: https://ugglusk.bip.lubelskie.pUupload/pliki/0284.pdf 
 
Wójt Gminy Głusk
Jacek Anasiewicz 
 
 
Powrót