USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego...

Aktualności

Tereny w miejscowości Kalinówka
12.10
2021

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk w miejscowości Kalinówka

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk w miejscowości Kalinówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, które odbędzie się w dniach od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 listopada 2021r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głusk.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmian planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Głusk lub przesłać pocztą na adres urzędu jw., w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2021 r.. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres składającego uwagę oraz przedmiot uwagi.  

 

Wójt Gminy Głusk

 

 

 Tereny w miejscowości Kalinówka

Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 12 października 2021 r.

Tereny w miejscowości Kalinówka

 

Powrót