USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GŁUSK

Aktualności

Urząd Gminy głusk
23.09
2022

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GŁUSK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk - ETAP III

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/272/16 Rady Gminy Głusk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk, zmienionej uchwałą Nr XII/198/20 Rady Gminy Głusk z dnia 21 lipca 2020 r.   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk - ETAP III  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 września 2022 r. do  21 października 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, pokój nr 104,  w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Głusk  i  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głusk.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 października  2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, w sali konferencyjnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do Wójta Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, e-mail: sekretariat@glusk.pl, ePUAP: /UGGlusk/skrytka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada  2022 r. 

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, obręb), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Głusk.

Wójt Gminy Głusk

Jacek Anasiewicz

Ikona pdf01.__mpzp_glusk_etap_III_TEKST_2022_09_30_wylozenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [354.97 KB]

Ikona pdf01.1_mpzp_glusk_etap_III_ZAL_1_2022_09_30_wylozenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [478.10 KB]

Ikona pdf01.1_mpzp_glusk_etap_III_ZAL_1_2022_09_30_wylozenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [466.81 KB]

Ikona pdf01.3_mpzp_glusk_etap_III_ZAL_3_2022_09_30_wylozenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [523.39 KB]

Ikona pdf01.4_mpzp_glusk_etap_III_ZAL_4_2022_09_30_wylozenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [474.75 KB]

Ikona pdf01.5_mpzp_glusk_etap_III_ZAL_5_2022_09_30_wylozenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [475.20 KB]

Ikona pdf01.6_mpzp_glusk_etap_III_ZAL_6_2022_09_30_wylozenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [649.40 KB]

Ikona pdf02_mpzp_glusk_etap-III_-prognoza-MP-2022_09_30_wylozenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.22 MB]

 

Powrót