USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Konsultacje społeczne

Aktualności

Osoba podpisująca dokument
26.10
2022

Konsultacje społeczne

w sprawie PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W REALIZACJI ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2023.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Głusk do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2023.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2023”. Propozycje na załączonym formularzu prosimy składać w dniach 26 października – 15 listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@glusk.pl.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pan Bogusław Kukuryk – Sekretarz Gminy Głusk.

 

Załączniki:

Ikona pdfProjekt Programu współpracy na rok 2023., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [160.05 KB]

Ikona docFormularz zgłoszenia propozycji zmian do projektu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [30.50 KB]

Powrót