USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Informacja po konsultacjach

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
23.11
2022

Informacja po konsultacjach

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr L/355/10 Rady Gminy Głusk z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach 26 października – 15 listopada 2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu Rocznego programu współpracy gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania propozycji zmian do projektu przekazanego na adres poczty elektronicznej sekretariat@glusk.pl,  lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głusk w Dominowie. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były na stronie internetowej Gminy pod adresem www.glusk.pl .

W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Powrót