USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Informacja w sprawie naboru do...

Aktualności

Flaga i godło polski
13.02
2023

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 484 000,00 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 Flaga i godło Polski

zdjecie

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)
   będącymi mieszkańcami Gminy Głusk.

 

 

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Usługi asystencji osobistej zgodnie z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

WAŻNE:

 1. uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ww. pkt 1 lub 2. (preferowana forma zatrudnienia – wybór własny Uczestnika)
 2. w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
 3. za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU:

 

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (załącznik Nr 7 do Programu)
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.
 3. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 (załącznik Nr 8 do Programu)
 4. Podpisana Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik nr 12 do Programu)
 5. Podpisana Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Głusk

 

UWAGA!!

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, w późniejszym etapie wymagane będą również:

 1. Zaświadczenie o niekaralności
 2. Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.
 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Komplet dokumentów należy składać:

 1. bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów
 2. za pośrednictwem poczty na adres j.w.

w terminie od 13 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. Po dniu 24 lutego br. nabór będzie otwarty w przypadku wolnych miejsc/godzin usługi asystencji osobistej.

 

Dokumenty można wydrukować (w załączeniu poniżej) lub pobrać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk ul. Rynek 1, 20-388 Dominów.

 

O zakwalifikowaniu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie i będzie zobowiązany niezwłocznie do dostarczenia niezbędnych i wymaganych dokumentów celem wzięcia udziału w  Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk zastrzega, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023 oraz https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

W związku z dużym zainteresowaniem realizowanych przez tut. Ośrodek Programów  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie można skorzystać tylko z JEDNEGO Programu.  

Ikona docxZałącznik nr 12, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [22.87 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 12, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [151.78 KB]

Ikona docxZałącznik nr 7, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [39.46 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 7, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [186.83 KB]

Ikona docxZałącznik nr 8, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.08 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 8, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [195.80 KB]

Ikona docxKlauzula, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [37.19 KB]

Ikona pdfKlauzula, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.84 KB]

 

Tablica dofinansowania

 

Powrót