USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Informacja w sprawie naboru do...

Aktualności

Kawałek plakatu
13.02
2023

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 97 920,00 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.). – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem i niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usług opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
 2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa a pkt 2 powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu., który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w 2023 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6:00 – 22:00. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizacje usług w ramach Programu. 

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór osoby która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazania spełni przynajmniej jeden z w/w warunków.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU:

W celu dołączenia do programu należy dostarczyć komplet niniejszych dokumentów:

 1. Kartę zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 (załącznik nr 7 Programu),
 2. Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej (załącznik nr 6 do Programu),
 3. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności,
 4. Podpisaną Klauzule informacyjną RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik nr 11 do Programu),
 5. Podpisaną Klauzule informacyjną RODO Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

 

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

Uwaga!

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone na rzecz dzieci do 16. Roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, w późniejszym etapie będą wymagane również:

 1. Zaświadczenie o niekaralności,
 2. Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 3. Pisemna akceptacja osoby świadczącej usługi przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Komplet dokumentów należy składać:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk, Rynek 1 , 20-388 Dominów, lub
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej

w terminie od 13.02.2023 r. do 24.02.2023 r. Po dniu 24 lutego br. nabór będzie otwarty w przypadku wolnych miejsc.

O zakwalifikowaniu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie i będzie zobowiązany niezwłocznie do dostarczenia niezbędnych i wymaganych dokumentów celem udziału w  Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk zastrzega, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

W związku z dużym zainteresowaniem realizowanych przez tut. Ośrodek Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie można skorzystać tylko z JEDNEGO programu.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 81 75 18 162, 517-103-783.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/

 

Załączniki:

Ikona docxKlauzula informacyjna RODO Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.76 KB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna RODO Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [115.08 KB]

Ikona docxKarta pomiaru niezależności funkcjonalnej , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [27.67 KB]

Ikona pdfKarta pomiaru niezależności funkcjonalnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [176.52 KB]

Ikona docxKarta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [34.98 KB]

Ikona pdfKarta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [173.95 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.30 KB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [129.26 KB]

 

Plakat dofinansowania

 

Powrót