USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zarządzenie nr 77 /2023 Wójta Gminy...

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
04.05
2023

Zarządzenie nr 77 /2023 Wójta Gminy Głusk z dnia 04 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.), Uchwały Nr XXXII/278/21 Rady Gminy Głusk z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 1940) zarządzam, co następuje: 
§ 1
1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert w Gminie Głusk 
2.Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 
§ 2
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi poprzez wyłonienie przedszkola niepublicznego w otwartym konkursie ofert. 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół przy Urzędzie Gminy Głusk. 
§ 4
Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugglusk.bip.lubelskie.pl),
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy,
  3. na stronie internetowej urzędu gminy (www.glusk.pl).
§ 5
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Głusk.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Powrót