USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o LXI sesji VIII...

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
24.05
2023

Zawiadomienie o LXI sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 13.30 w remizie OSP w Prawiednikach odbędzie się LXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji 28 marca 2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji 25 kwietnia 2023 r.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głusk wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Głusk z wykonania budżetu za 2022 rok:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok
  2. sprawozdanie finansowe
  3. informacja o stanie mienia komunalnego
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach
  5. opinia i wniosek komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
  6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
  7. dyskusja i podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Głusk z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 389  o powierzchni 0,1900 ha położonej w miejscowości Wilczopole Kolonia  stanowiącej  własność Gminy Głusk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 28/7 o pow. 0,0463  ha położonej w Wilczopolu Kolonii.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głusk.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Głusk.
 18. Sprawozdanie ze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Głusk

 

Sylwia Jurek

Powrót