USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Konsultacje społeczne

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
07.11
2023

Konsultacje społeczne

w sprawie PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W REALIZACJI ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Głusk do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2024.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2024”. Propozycje na załączonym formularzu prosimy składać w dniach 7 – 27 listopada 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@glusk.pl.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pan Bogusław Kukuryk – Sekretarz Gminy Głusk.

       

 

Powrót