USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie LXVI sesja VIII...

Aktualności

Osoba w garniturze podpisuje dokument, w tle nieostry komputer i logo Gminy Głusk z czerwonym niedźwiedziem i zielonymi liśćmi.
21.11
2023

Zawiadomienie LXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się LXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  Gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji publicznej na terenie gminy Głusk oraz rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z tych przejazdów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Głusk oraz warunków i zasad korzystania z nich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości o nr  1674/17 o pow. 0,0170 ha w  Wólce Abramowickiej stanowiącej mienie gminy  w zamian za zwolnienie z   długu wynikającego z obowiązku wypłaty odszkodowania  za działkę nr  1674/4 pow. 0,0422 ha  położoną w Wólce Abramowickiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości o nr  164/20 o pow. 0,0131 ha  i 164/22 o pow. 0,0173 ha w  Ćmiłowie stanowiącej mienie gminy  w zamian za zwolnienie z   długu wynikającego z obowiązku wypłaty odszkodowania  za działkę nr  164/7 pow. 0,0728  ha  położoną w  Ćmiłowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2024-2028.
 16. Wręczenie nagród dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Głusk za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia edukacyjne.
 17. Wręczenie nagród Wójta Gminy Głusk dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Głusk

        Sylwia Jurek

Powrót