USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Informacja po konsultacjach

Aktualności

Opis: Zdjęcie przedstawia herbu Gminy Głusk z czerwonym bykiem oraz napis "Gmina Głusk" po prawej stronie. Po lewej stronie widać w tle ręce osoby trzymającej dokument i długopis oraz część laptopa.
30.11
2023

Informacja po konsultacjach

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr L/355/10 Rady Gminy Głusk z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach 7 – 27 listopada 2023 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu Rocznego programu współpracy gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania propozycji zmian do projektu przekazanego na adres poczty elektronicznej sekretariat@glusk.pl,  lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głusk w Dominowie. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były na stronie internetowej Gminy pod adresem www.glusk.pl

W ramach konsultacji społecznych wpłynęły dwie uwagi do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi:

  1. Uwaga nr 1 – dotycząca rozważenia zwiększenia wsparcia finansowego z budżetu gminy w 2024 r. działalności związanej z  „Upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji” – uwaga została uwzględniona.
  2. Uwaga Nr 2 – dotycząca poszczególnych zapisów i propozycji zmian projektu „Programu współpracy gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024 – uwzględniono jedynie uwagę dotyczącą błędnej daty w projekcie programu, pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione.

 

Powrót