USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Ogłoszenie

Aktualności

Ogłoszenie
11.03
2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Głusk ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Głusk położonych w miejscowości Ćmiłów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 636/2 o pow. 0,0246 ha i 636/5 o pow. 0,0243 ha oraz nr 389 o pow. 0,1900 ha w miejscowości Kolonia Wilczopole

Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 636/2 położonej w Ćmiłowie prowadzona jest księga wieczysta KW LU1I/00178656/9.


Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 636/5 położonej w Ćmiłowie prowadzona jest księga wieczysta KW LU1I/00178656/9.


Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 389 położonej w Kolonii Wilczopole prowadzona jest księga wieczysta KW LU1I/00301377/1.


Cena wywoławcza nieruchomości  netto  wynosi:
Działka nr 636/2 – 19564,00 zł
Działka nr 636/5 – 21314,00 zł
Działka nr 389 – 82270,00zł


Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR XXVIII/238/20 RADY GMINY GŁUSK z dnia 10 grudnia 2020r. działki nr 636/2 i 636/5 w Ćmiłowie przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – zapis planu MN/U.


W/w działki są niezabudowane, o kształtach prostokąta i rombu, nie posiadają zapewnionego dojazdu do dróg publicznych, nie posiadają uzbrojenia technicznego i położone są   w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy jednorodzinnej.


Działki nr 636/2 i 636/5 w Ćmiłowie obciążone są ograniczeniem w rozporządzaniu o treści: Zespół Dworsko-Parkowy w Dominowie wpisany został do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego pod Nr A/745 obejmujący działkę nr 157/7.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy  Nr XXIII/ 169 /2000 z dnia 06.04.2000r. /Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego  Nr 15 z dnia 05.06.2000r. Poz. 336/, Uchwałą Nr XXV/ 184 /2000 z dnia 18.05.2000r. – reasumpcja /Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 15 z dnia 05.06.2000r. poz. 337/,  Uchwałą Nr  XLII/338/2006 z dnia 01.08.2006r działka nr 389 w Kolonii Wilczopole przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową – zapis planu RM, tereny rolne – zapis planu R, RP1, drogę powiatową KDZ-P


W/w działka to nieruchomość niezabudowana o kształcie wąskiego prostokąta, posiadająca bezpośrednie połączenie z drogą publiczną. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium dla każdej działki odrębnie   w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w wysokości:
980,00zł – dla działki nr 636/2
1066,00zł – dla działki nr 636/5
4114,00zł – dla działki nr 389
 na konto Urzędu Gminy Głusk nr rachunku 24868900070000358020000060, w  terminie do dnia 04.04.2024r.
W tytule przelewu należy dopisać numer działki, której dotyczy wadium.


Za zaliczenie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy lub złożenie w Urzędzie Gminy obligacji Skarbu Państwa lub papierów wartościowych.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Oferent, który bierze udział w przetargu powinien okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.


Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej  w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.


Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2024r o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1 , sala konferencyjna.


Wójt Gminy Głusk może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę  i uzasadnienie do publicznej wiadomości.


Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021r, poz. 2213 ).


Dodatkowe  informacje  o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 81 7519008.                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Wójt Gminy Głusk
mgr inż. Jacek Anasiewicz

Załączniki

Powrót