USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Głusk

Aktualności

Zdjęcie to przedstawia osobę w garniturze, która używa laptopa i trzyma dokument, z widocznym logo "Gmina Głusk" i herbem tej gminy – czerwonym bykiem na białym tle.
19.03
2024

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2024 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się LXXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Głusk środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głusk na 2024r. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głusk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2023 – 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
  w Gminie Głusk na lata 2021-2025.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia 
  i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania   i wykorzystywania.
 14. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
  o numerze ewidencyjnym 52 o pow. 0,1900 ha położonej w Nowinach.
 15. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Głusk zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin — Głusk — Wilczopole — Kliny — Wierzchowiska w miejscowości Kliny” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - pieszych”
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Głusk

        Sylwia Jurek

Powrót