USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności "Posiłek w szkole i w domu" na lata...

Aktualności

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
21.03
2024

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Informujemy, że Gmina Głusk realizuje w 2024 roku wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028. Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży (moduł 1) oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych (moduł 2) z terenu Gminy Głusk.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Prawo do wsparcia w ramach Programu ustala się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

1 552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1 200,00 zł dochodu na osobę w rodzinie w przypadku osób w rodzinie.
Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk.

W dniu 19 marca 2024 roku Wójt Gminy Głusk zawarł umowę z Wojewodą Lubelskim dotyczącą udzielenia przez budżet państwa wsparcia finansowego na realizację Programu w 2024 roku.

 

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 roku 96 250,00 zł , w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa – 77 000, 00 zł;

środki własne gminy – 19 250, 00 zł.

 

 

Powrót