USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Obwieszczenie z dnia 29.05.2024 r.o...

Aktualności

Obwieszczenie z dnia 29.05.2024 r.o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głusk na lata 2024-2030
29.05
2024

Obwieszczenie z dnia 29.05.2024 r.o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głusk na lata 2024-2030

Wójt Gminy Głusk, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głusk na lata 2024-2030. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji,w szczególności od mieszkańców Gminy Głusk, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na terenie Gminy Głusk działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałych zainteresowanych osób i podmiotów uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 29.05.2024 r. do dnia  03.07.2024 r. w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
 2. Ankiet dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.
  Formularz uwag oraz ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji dostępne będą: 
  • na stronie internetowej Gminy Głusk: https://www.glusk.pl,
  • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Glusk:   https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów  (pokój nr 103).

   Wypełnione formularze uwag oraz ankiety dla mieszkańców obszaru rewitalizacji należy dostarczać:
   • drogą elektroniczną na adres e-mali: sekretariat@glusk.pl;
   • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów  
   • bezpośrednio do Urzędu Gminy Głusk (sekretariat- pokój nr 110) w godzinach pracy Urzędu.
 3. Spotkania konsultacyjnego otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głusk na lata 2024-2030. Spotkanie odbędzie się w dniu 11.06. 2024 r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów. 

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 03.07.2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Głusk.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na podmiotowej stronie Gminy Głusk, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głusk:   https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81, na stronie internetowej Gminy Głusk: https://www.glusk.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów:

 • zarządzenie nr 66/24 Wójta Gminy Głusk z dnia 27.05.2024 r. w sprawie przeprowadzenia  konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głusk na lata 2024-2030, 
 • formularz zgłaszania uwag,
 •  projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głusk na lata 2024-2030,
 • ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głusk na lata 2024-2030,
 • obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna).

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914);
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głusk:   https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
 • na stronie internetowej: https://www.glusk.pl; 
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów,
 • w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com, 
 • przez wywieszenie w widocznym miejscu w miejscowościach znajdujących się w wyznaczonych obszarach rewitalizacji,
 • przez wywieszenie w widocznym miejscu we wszystkich sołectwach Gminy Głusk.

Raport podsumowujący każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowany zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Gminy Głusk: https://www.glusk.pl, na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głusk: https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81 oraz na żądanie osób zainteresowanych, zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Głusk.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust, 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Głusk z siedzibą pod adresem: ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, adres e-mail: sekretariat@glusk.pl, numer telefonu: (81) 747 81 70. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2024-2030 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/24 Wójta Gminy Głusk z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głusk na lata 2024-2030; 
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt.3 tj. przez okres obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głusk na lata 2024 -  2030” oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, z tym że w przypadku gdy dane osobowe  nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit, g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul, Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych, osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Powrót