USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Obwieszczenie z dnia 29.05.2024 r....

Aktualności

Opis zdjęcia: Osoba w eleganckim ubraniu siedzi przy biurku, przeglądając dokumenty i trzymając długopis. W tle logo z napisem "Gmina Głusk" z grafiką czerwonego byka i zielonych liści.
29.05
2024

Obwieszczenie z dnia 29.05.2024 r. o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Głusk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Głusk

Wójt Gminy Głusk, działając na podstawie art. 6 oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r, o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 278 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Głusk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Głusk. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji, w szczególności od mieszkańców Gminy Głusk, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na terenie Gminy Głusk działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałych zainteresowanych osób i podmiotów uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 29.05.2024 r. do dnia 03.07.2024 r. w formie:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz uwag dostępny będzie:


Wypełnione formularze i ankiety należy dostarczać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mali: sekretariat@glusk.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów 
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy Głusk (sekretariat, pokój nr 110) w godzinach pracy Urzędu.


2. Spotkania konsultacyjnego otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia projektu uchwały Rady Gminy Głusk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Głusk. Spotkanie odbędzie się w dniu 11.06.2024 r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów:


3. Zbierania uwag ustnych:

 1. przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu — uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 81 751 87 70, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Głusk; 
 2. przekazanych osobiście w Urzędzie Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Głusk;
 3. osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego w dniu 11.06.2024 r., które odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głusk.

Uwagi do projektu można składać do dnia 03.07.2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Głusk,

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na podmiotowej stronie Gminy Głusk w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głusk: https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81, na stronie internetowej Gminy Głusk: https://www.glusk.pl oraz będą dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Głusk,ul. Rynek 1, 20-388 Dominów 

 • projekt uchwały Rady Gminy Głusk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Głusk,
 • formularz zgłaszania uwag,
 • zarządzenie nr 67/24 z dnia 27.05.2024 r. Wójta Gminy Głusk w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Głusk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Głusk,
 • obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Głusk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Głusk,
 • obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna).

 


Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914),
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głusk: https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81,
 • na stronie internetowej: https://www.glusk.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów,
 • w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com, 
 • poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w miejscowościach znajdujących się w wyznaczonych obszarach rewitalizacji,
 • przez wywieszenie w widocznym miejscu we wszystkich sołectwach Gminy Głusk,

 


Raport podsumowujący każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowany zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Głusk: https://www.glusk.pl, na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głusk: https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81 oraz na żądanie osób zainteresowanych, zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Głusk.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie alt. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Głusk z siedzibą pod adresem: ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, adres e-mail: sekretariat@glusk.pl, numer telefonu: (81) 747 81 70. 
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Głusk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Głusk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawąz dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/24 Wójta Gminy Głusk z dnia 27.05.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Głusk w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Głusk
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt.3 tj. przez okres obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głusk na lata 2024- 2030” oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 93 Warszawa) w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Powrót