USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Spotkania informacyjne LGD Kraina...

Aktualności

Spotkania informacyjne LGD Kraina Wokół Lublina dotyczące naboru wniosków w ramach projektów grantowych
07.05
2018

Spotkania informacyjne LGD Kraina Wokół Lublina dotyczące naboru wniosków w ramach projektów grantowych

LGD Kraina Wokół Lublina zaprasza na kolejne spotkania informacyjne dotyczące projektów grantowych.

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach projektów grantowych (01.06.2018 - 15.06.2018) w zakresie przedsięwzięć:

  • Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych - działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
  • Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo – oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru
  • Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja - organizacja zajęć / warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej.
  • Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne -działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR
    • wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce
  • Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedstawicieli:

 - organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej

- kościołów i związków wyznaniowych

- jednostek sektora finansów publicznych

- instytucji kultury

Podczas spotkań omówione zostaną następujące zagadnienia:

- zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu;

- procedury aplikowania o udzielenie wsparcia;

 - dokumentacja konkursowa;

- zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

 

Miejsca i terminy spotkań:

Lp.

Miejsce spotkania

Data

Godzina

1

Niemce, ul. Parkowa 4, sala „Klubu Seniora”

24.05.2018r.

17.oo

2

Lublin, ul. Narutowicza 37/5, Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”

28.05.2018r.

16.00

3

Lublin, ul. Narutowicza 37/5, Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”

05.06.2018r.

16.00

Przewidywany czas trwania spotkania 3 godziny

Spotkania mają charakter otwarty. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina (ul. Narutowicza 37/5, Lublin)                                w godzinach 7:00-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału przed dniem spotkania.

Podczas spotkania omawiane będą zasady wypełniania wniosku o powierzenie grantu w wersji elektronicznej, toteż przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera.

Materiał opracowany przez LGD „Kraina wokół Lublina" – www.krainawokollublina.pl
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

PROW

 

Powrót