USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
11.01
2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) WÓJT GMINY GŁUSK ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych.


 1. RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ:
  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  2. Kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji.

 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH W BUDŻECIE GMINY GŁUSK NA DOTACJĘ REALIZOWANYCH ZADAŃ:
  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
   Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2017 roku – 73 000 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2018 roku – 73 000 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 77 000 zł
  2. Kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji.
   Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2017 roku – 34 000 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2018 roku – 39 000 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 39 000 zł


 3. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
  Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)


 4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
  1. Zadania będą realizowane na podstawie umów zawartych na czas ich realizacji nie dłuższy niż do 31 grudnia 2019 r.
  2. Warunki realizacji poszczególnych zadań:

   Zadanie 1

   Warunkiem otrzymania dotacji jest:
   • organizacja zajęć sportowych mieszkańcom Gminy Głusk, a w szczególności dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Głusk (szkolenia i współzawodnictwo sportowe mieszkańców Gminy Głusk, dzieci i młodzieży),
   • opieka nad grupami piłki nożnej oraz tenisa stołowego działających na terenie Gminy Głusk,
   • udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej,
   • udział w rozgrywkach tenisa stołowego organizowanych przez Lubelski Związek Tenisa Stołowego,


    Zadanie 2

    Warunkiem otrzymania dotacji jest :
   • organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych typu festyny ludowe, koncerty na rzecz promocji Gminy Głusk
   • wspólne przedsięwzięcia gminnych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi
   • przeglądy twórczości amatorskiej,


 5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  Oferty należy składać od dnia 11 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r. W formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania pn. „................”
  Oferty należy składać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz.1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w:
  Urzędzie Gminy Głusk ul. Rynek 1, 20-388 Lublin
  pok 110 (Sekretariat)
  w godzinach 8.00 – 15.00
  Do oferty należy dołączyć:
  1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.
  2. Aktualny statut podmiotu (potwierdzony przez organ rejestrowy) albo inny dokument (o ile przepisy dotyczące podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania: kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
  3. Oświadczenie o nieubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie.
  4. Oświadczenie o nieosiąganiu zysku przy realizacji zadania.


 6. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
  Oferty kompletne, sporządzone czytelnie, złożone w terminie będą rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Głusk .Komisja stosuje kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także biorąc pod uwagę : dokonania wnioskodawcy w obszarze tematyki oferty, doświadczenia organizacyjne realizatorów, dotychczasową współpracę wnioskodawców z samorządem, zgodność tematyki i zakresu oferty z zadaniem, na realizację którego jest ogłoszony konkurs oraz cele statutowe wnioskodawcy.
  Oferenci zakwalifikowani przez Komisję do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wyborze Oferentów zostanie ponadto opublikowana na stronie internetowej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [49.00 KB]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [534.66 KB]

Powrót