USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o VII sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
20.03
2019

Zawiadomienie o VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Głusk.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głusk,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Głusk na 2019 r.,
  • w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Głusk środków stanowiących fundusz sołecki,
  • w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Głusk,
  • w sprawie powołania Skarbnika Gminy Głusk,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Lubelskiego w zakresie „ Budowa zatoki parkingowej na drodze powiatowej Nr 2107L relacji Lublin-Głusk-Wilczopole-Kliny -Wierzchowiska w m. Wilczopole Kolonia, gm. Głusk”,
  • w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 r.,
  • w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Świdnik i Gminą Głusk powierzającego częściową realizację zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głusk,
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018r.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
 
 
 
Powrót