USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE

Aktualności

OGŁOSZENIE
10.04
2019

OGŁOSZENIE

O przystąpieniu do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk w miejscowościach:

  • Kalinówka, działka nr 24/15
  • Wilczopole Kolonia, działki nr 148/1, 152/4, 152/9, 154/2, 154/4, 156
  • Kazimierzówka, działki nr 112/33, 241/7, 245/7, 177, 176/1, 176/12, 176/11

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945), art. 39 ust 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głusk Uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania Zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk w miejscowościach:

  • Kalinówka, działka nr 24/15, zgodnie z Uchwałą nr IV/32/18 Rady Gminy Głusk z dnia 27 grudnia 2018 r.
  • Wilczopole Kolonia, działki nr 148/1, 152/4, 152/9, 154/2, 154/4, 156, zgodnie z Uchwałą nr VI/46/19 Rady Gminy Głusk z dnia 26 lutego 2019 r.
  • Kazimierzówka, działki nr 112/33, 241/7, 245/7, 177, 176/1, 176/12, 176/11, zgodnie z Uchwałą nr XLII/400/17 Rady Gminy Głusk z dnia 26 października 2017 r.

zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów, 20-388 Lublin w terminie do 02.05.2019r. lub przesłać pocztą na adres urzędu jw. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Głusk

Powrót