USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głusk z dn....

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głusk z dn. 16 kwietnia 2019 r.
16.04
2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głusk z dn. 16 kwietnia 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2081)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Głusk uchwały nr V/38/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk obejmującej trzy tereny zlokalizowane w miejscowościach: Żabia Wola, Głuszczyzna i Mętów.

Wnioski do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu, można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Głusk:

pocztą na adres: Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów, 20-388 Lublin,

ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów 20-388 Lublin, w godzinach pracy Urzędu,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres elektronicznej: sekretariat@glusk.pl w terminie do dnia 15 maja 2019 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb), której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Głusk. Wnioski wniesione po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uchwała nr V/38/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk została opublikowana na stronie internetowej:

https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=70&p1=szczegoly&p2=1348782

 

 

Wójt Gminy Głusk
Jacek Anasiewicz
Powrót