USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o IX sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
15.05
2019

Zawiadomienie o IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się IX sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głusk wotum zaufania,
  2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Głusk z wykonania budżetu za 2018 rok:
   • sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok,
   • sprawozdanie finansowe,
   • informacja o stanie mienia komunalnego,
   • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach,
   • opinia i wniosek komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
   • dyskusja i podjęcie uchwały.
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Głusk z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
  4. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk za 2018 rok,
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
  6. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie wieloletnich zobowiązań finansowych w zakresie sukcesywnego wykonywania robót przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg gminnych i osiedlowych w sołectwach na terenie gminy Głusk w latach  2019 – 2021
  8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Ćmiłów o nr ewidencyjnym 309/20 stanowiącej własność gminy Głusk
  9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Ćmiłów o nr ewidencyjnym 702/2 stanowiącej własność gminy Głusk
  10. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kalinówka              
 8. Sprawozdanie ze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk za rok 2018.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
Sylwia Jurek
 
Powrót