USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Konsultacje społeczne

Aktualności

Konsultacje społeczne
08.10
2019

Konsultacje społeczne

W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W REALIZACJI ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Głusk do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2020.
 
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020”. Propozycje na załączonym formularzu prosimy składać w dniach 9 – 30 października 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@glusk.pl.
 
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pan Bogusław Kukuryk – Sekretarz Gminy Głusk.
 
Załączniki:
 
Powrót